Su Manifestu de Parole O_stili intrat in polìtica

Su Manifestu de s'assòtziu Parole O_stili presentadu in Senadu paris a sa campagna #cambiostile

Parole O_stili e #cambiostile

Su “Manifestu de sa comunicatzione chi no est contra” est lòmpidu in Senadu, cun unu sentidu imprestadu a sa polìtica. S’assòtziu Parole O_stili dd’at presentadu in custas dies in Roma paris a sa campagna #cambiostile, otenende luego adesiones trasversales. Su decàlogu dd’ant istèrridu is de Parole O_stili, in pare cun s’Universidade Catòlica de su Sacru Coro, cun s’Osservatòriu Giòvanos de s’Istitutu Toniolo e cun s’agiudu de espertos de comunicatzione comente Annamaria Testa, Giovanni Boccia Artieri, Andrea Camorrino, Fausto Colombo, Matteo Mannas e Francesco Nicodemo.
Sa tarea de su progetu #cambiostile est sa de pedire a polìticos e amministradores de s’impinnare a sighire is valores de su manifestu in vista de sa campagna eletorale. Is chi ant firmadu sunt giai prus de dughentos. Intre de issos puru chimbe ministros: Marco Minniti, Maurizio Martina, Roberta Pinotti, Anna Finocchiaro e Valeria Fedeli, chi at leadu parte puru a sa presentada in Senadu narende chi  no est «su manifestu de su buonismo», ma «su manifestu de persones chi creschent in manera tzivile in una cultura de cunfrontu».

Unu messàgiu dd’at imbiadu fintzas su Presidente de su Cussìgiu de is ministros Paolo Gentiloni: “Su tema de un’impreu prus cuscientziosu de is mèdios de comunicatzione, chi permitat de pònnere una làcana a s’òdiu in lìnia e de cuntrastare ogni forma de informatzione faulàrgia, oe est de atualidade manna in totu is democratzias otzidentales”.

“Parole O_stili at tentu s’abilesa de donare vida a unu tretu de meledu e de partetzipatzione intre iscolas, universidades, protagonistas de sa comunicatzione, aziendas e tzitadinos. Est un’àndala chi depimus sighire a afortiare, pro amparare is valores de respetu de sa persone, de sa cunvivèntzia tzivile e de su pluralismu chi sunt pedras berdadera de sa democratzia nostra”.

Custu est unu resurtadu de importu pro Parole O_stili , chi at cumentzadu s’atividade sua in Trieste su freàrgiu passadu: su “Manifestu de sa comunicatzione chi no est contra”, iscritu a prus manos de sa comunidade nàschida e formada in su mundu digitali, est lòmpidu a prus de 4 milliones de persones in is retzas sotziales. Est intradu puru in is iscolas pro more de unu acordu cun su Ministeru de s’Istrutzione Pùblica pro sa promotzione de una cultura de sa retza “non contra” pro istudiantes, dotzentes e famìlias.
S’ispera est chi s’esèmpiu de is polìticos chi ant giai naradu eja a su progetu de Parole O_stili potzat èssere una faina bona capassa de ispàrghere in totu sa classe polìtica unu sentidu positivu pro seberare semper is paràulas cun cura e non cun òdiu.

                                                                                                                                                                           de Manuela Ennas