Unu romanzu de fantascièntzia creìbili: The Martian

The Martian est su primu lìburu de su scridori americanu Andy Weir, chi at tentu un’arrenèscida aici manna de ai allutu puru s’atentzioni de Hollywwod.

The Martian de Andy Weir

Mark Watney, su protagonista de The Martian, pustis una missioni faddia, abarrat a solu asuba de su praneta de Marti. Po cantu at a podi subrabìviri, mancai siat un’astronauta àbili in inginneria e in botànica, in unu mundu allenu e inospitali comenti a su praneta arrùbiu? Po fai sa situatzioni prus disisperada ancora, tocat a aciungi puru chi nisciunu sciit chi issu est biu e chi is cumpàngius suus funt torrendi a domu prangendi-ddu a mortu. Duncas est una bella impresa cussa chi depit portai a innantis s’eroi de su romanzu de fantascièntzia de Andy Weir, sa primu òpera de custu scridori americanu, chi dda iat imprentada de sei in su 2011 in formau ebook et chi est arrenèsciu a dda fai produsi in paperi sceti in su 2014.

The Martian est divènniu fenòmenu editoriali in su 2015. Millionis de lìburus bèndius in totu su mundu, furriaduras in unus cantu de lìnguas – iat a essi bellu una dì de ddu ligi in sardu puru -. Su romanzu at tentu un’arrenèscida aici manna de ai allutu s’atentzioni de Hollywwod puru, cun sa 20th Century Fox – chi no est de seguru una domu de produtzioni pitica – chi at comporau luegu is diritus po ndi fai una pellìcula. Una produtzioni manna meda: The Martian – su film -, chi est bessiu in is cìnemas in su mesi de ledàmini passau est stètiu girau inderetura de Ridley Scott (Blade Runner, Alien, Il Gladiatore) e at tentu comenti protagonista Matt Demon. Duus de is prus nòminis famadus de su mundu de su cìnema.

Ma ita tenit de aici stravanau custu lìburu, po ai tentu totu cust’arrenèscida? Sa paristòria, chi iat podi parri una cosa noa, po sa beridadi est cosa bècia. S’autori difatis at impreau unu topos famau, cussu de s’òmini spèrdiu in d-unu logu dèsertu.

Perou at otènniu, sceti cun custa scèbera, metadi de s’arrenèscida. Difatis a chi no praxit sa paristòria de Robinson Crusoe? Est una cosa chi totus ant lìgiu e intèndiu, in milla maneras diferentis – una est Castaway, su film cun Tom Hanks – , est unu sìmbulu de sa batalla de s’òmini contra a sa natura, e de su speru de dda binci, custa batalla, in calincuna manera.

Sa paristòria perou parit una cosa noa, ca s’eroi no est spèrdiu in d-un’ìsula, cosa giai bida, ma in d-unu praneta. E sa faina no est sceti aventura ma fantascièntzia. Cosa bècia chi parit noa, custu est s’arcanu de casi dònnia arrenèscida literària. Ma, chi aici su pùbbricu benit conchistau giai de s’inghitzu , pustis perou tocat a su scridori a nci ponni s’abilèntzia sua po donai sustàntzia a s’idea.

Po su chi pertocat The Martian, s’abilèntzia de Andy Weir est stètia de ai scìpiu scriri una faina de fantascièntzia in manera realìstica meda. Dònnia descritzioni, dònnia problema chi depit superai su protagonista est verdaderu, est a nai scientificamenti possìbili.

S’autori sciit ita scriit e su romanzu in calincuna parti sua parit unu lìburu de inginneria o de bòtanica, o de chìmica. Po sa beridadi custa cosa, chi de una parti est sa fortza de su romanzu, de s’àtera fait sa ligidura unu pagu grai e a bortas finsas infadosa. Ma a s’acabu est pròpiu custu chi donat a su romanzu s’atèra metadi de s’arrenèscida sua. Nci-dd’at a fai Mark Watney a torrai a domu?

de Massimiliano Meloni