Frància: resurtu spantosu po Marine Le Pen e su Front National

Sa Frància e bivendi imoi etotu unu terremotu dèpiu a su resurtu spantosu otentu de su Front National de Marine Le Pen, chi dd'at mudau in su primu partidu de Frància

Marine Le Pen e su Front National

Front National ndi boddit su 29,1 % de is votus sighìu de is Republicanus con su 26,78% e de su Partidu Sotzialista con su 22,99%.

Sa Frància est bivendi imoi etotu unu terremotu dèpiu a su resurtu spantosu otentu de su Front National de Marine Le Pen, chi dd’at mudau in su primu partidu de Frància, chi at bintu su giru de cumintzu in is eletzionis regionalis. A pàrriri de is datus frunnìus de su Ministèriu de s’Interiori, Front National at otentu su 29,1% de is votus, propassendi is Republicanus, partidu de dereta cun Nicolas Sarkozy a càbudu, e is Sotzialistas de François Hollande.

Una bisura diferenti meda de sa cumbidada po is cumìtzius regionalis de su 2010 ca a s’ora is sotzialistas aiant otentu casi su 30% de is votus e nci fiant ampulaus in susu meda de totu is grupus.

Sa manca estrema fiat giai stètia sa sceda de sa majoria de is francesus in is eletzionis de su 2014, candu su partidu de Marine Le Pen nd’aiat boddiu su 24,86% de is votus, sighìa de su partidu de Nicolas Sarkozy e de François Hollande, chi aiant otentu a cadunu su 20,81% e su 13,98%. Imoi su Front National torrat a èsser su partidu prus votau cun d-unu resurtu spantosu in 6 de is 13 regionis natzionalis.

Su segundu giru, dominigu 13, at a cunfrimari custu resurtu, mancari giai de imoi su FN, in postura forti, siat bincidori possibili in is duas regionis storicas.

Marine Le Pen at otentu su 43% de votus in d-una regioni (Nord-Picardie) chi po unu sèculu est stètia in poderi de sa manca. Marion Marechal Le Pen (chi de Marine est neta) peristanti at otentu unu resurtu sìmili in d-un’àtera regioni cun stòria simbillanti: Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).

Sa dereta de Nicolas Sarkozy podit sperari de torrari a echilibrari su poderi suu in su segundu giru, cunfrimendi de èsser su partidu a càbudu de custa Frància noa.

Sa famìlia Le Pen, dominigu at tentu s’atentzioni de dònnia emissora ràdiu-televisiva chi sighiat repetendi, a boxis, chi su Front National si fiat furriau in su partidu nùmeru unu de Frància, intamis chi Nicolas Sarkozy est aparèssiu in primu noti sceti po comunicai chi su partidu suu teniat s’isperu de binciri in su segundu giru «po cumbidai una mellus sorti a is chi fiant bàsciu angùstia po duus mòtivus: Hollande a una banda e Marin Le Pen a s’àtera».

de Giovanna Dessì