Sa “Musica Ribelle” de Eugenio Finardi

Eugenio Finardi una borta ancora in Sardigna. In cuntzertu pro festare is 40 annos de Musica Ribelle.

Eugenio Finardi e Musica Ribelle

Amus addobiadu a Eugenio Finardi in unu merie caente de austu in Biddacidru. Dd’amus addobiadu a s’agabbu de su cuntzertu in ue, sena de si tirare a coa, at torradu a iscùrrere 40 annos de Musica Ribelle. Duas oras abundosas de mùsica poderosa in ue su cantautore milanesu at intramadu paràulas e mùsica, cantzones dìligas e atzudas, introduidas dae faeddos semper garbosos, deghiles, irònicos e prenos de poesia. Dd’at acumpangiadu una truma giòvana e briosa (Giovanni Maggiore a sa chiterra, Marco Lamagna a su bassu elètricu, Maximilian Agostini a is tastieras, Claudio Arfinengo a sa bateria), chi at traballadu paris cun issu tres annos a como a sa registratzione de Fibrillante, s’ùrtima faina sua in istùdiu. Finardi est unu sennore de 66 annos cun sa gana de sonare de unu pitzocheddu, ma cun sa sabidoria de chie at bìvidu a fundu e connoschet su mundu. Nos acollit cun unu risitu mannu e un’istrinta de manu comente chi èsseret un’amigu dae semper.

Durante su cuntzertu nos as donadu carchi istrofa in sardu de “Amore diverso”….

Amore diverso tenet pro mene unu sentidu ispetziale pro ite ca est dedicada a fìgia mea, Elettra. Cando Carla Denule, una cantante brava meda de Òschiri, dd’at furriada in sardu so abarradu ispantadu luego. Su duetu cun Carla dd’amus incluidu in sa regorta “Arcu ‘e Chelu” nàschida pro regollire fundos pro is populatziones sardas còrfidas dae s’inundamentu de su 2013. A cussu traballu aiant leadu parte àteros artistas puru de sa mùsica italiana.

Ite relata, ite ligàmene tenes cun sa Sardigna?

Fungudu, fungudu meda. Dda connosco bene sa Sardigna: dd’apo iscoberta in is annos ’70 gràtzias a Fabrizio (De Andrè n.d.r.). Dae sa Gaddura, istràngiu de Fabrizio e Dori, pustis apo illargadu is miradas, is orizontes meos. Pro mene sa Sardigna no est un’ìsula, est unu continente chi apo tentu sa sorte de girare a traessu e a longu e chi mi nche pigat a coro pro ite ca ogni regione istòrica – penso a sa Baronia, a sa Gaddura, a su Logudoro – tenet is caraterìsticas suas, est ùnica nointames siat fìgia de sa matessi mama. In prus non mi nde potzo ismentigare chi su primu cuntzertu meu a suta de is isteddos dd’apo fatu in Sardigna, pròpiu inoghe a Biddacidru. Fiat in su 1977. A contos fatos penso de àere tentu prus cuntzertos in Sardigna chi in Lombardia, chi est sa regione mea. In Sardigna bi tèngio amigos medas fintzas tra is collegas musicheris, comente a is Istentales e su Tenore de Neunele. Is traditziones sardas m’agradant meda, naramus puru chi m’ammajant. Fintzas oe, inoghe in Biddacidru, apo leadu parte a una de is prus professones religiosas bellas chi tèngia mai bida (si tzelebraiat sa festa de S. Sisinnio ndr) cun cadderis medas e grupos folk dae ogni logu de Sardigna chi teniant bestires e prendas totu diferentes. No èsseret istadu pro su caente istasero in su palcu mi dia àere postu su bestire de belludu chi m’at regaladu Gigi Sanna de is Istentales. Comente a musicheri tèngio un’istima e una passione pro sa mùsica sarda mannas a beru, cun is raighinas suas antigas meda e sa maja chi portat a intro. In su càntigu a tenore, in is launeddas e in su ballu tundu ddoe agato assimìgios e cumparàntzias medas cun sa mùsica traditzionale de Irlanda e depo nàrrere chi unu bisu meu diat èssere cuddu de aparitzare in Sardigna una rassigna simigiante a is fèstival mannos de mùsica traditzionale comente a is chi faghent in Irlanda. Un’ùrtima cosa bògio nàrrere faeddende de Sardigna: non potzo fàghere de mancu de ammentare a Andrea Parodi, paris cun Demetrio Stratos, sa mègius boghe de sa mùsica italiana.

Tue ses unu cantautore rock fìgiu de is annos ’70, de s’impignu sotziale e de un’energia de cuddas chi forsis non torrant prus. Comente est istadu a fàghere mùsica in cussos annos?

B’aiat una gana manna de isperimentare e de chircare una bia totu italiana a su rock. A is tempus de Musica ribelle pro nàrrere non bi fiant isceti chiterras elètricas ma su violinu e is mandolinos puru. Nois musicheris biviamus un’esperièntzia colletiva, a sonare paris nos beniat dae sese, a nos cunfrontare,a nos agiudare. Ti potzo nàrrere chi sa carriera solista dda depo a unu cussìgiu de Demetrio Stratos chi m’aiat sugeridu de no ddoe intrare in sa PFM cando m’aiant pedidu de èssere sa boghe solista issoro. Cun is Àrea b’at istadu semper unu raportu ispetziale, in is discos meos difatis ant sonadu cun megus Patrizio Fariselli, Paolo Tofani e Ares Tavolazzi. B’aiat un’amigàntzia sintzilla cun De Andrè, Alberto Camerini, Lucio Bardi, Walter Calloni. Lucio Fabbri, chi pustis fiat intradu in sa PFM, at bìvidu pro tempus meda in domo mea a Milano. Sa primu istrumentatzione dd’aia comporada de segunda manu in parte dae De Andrè e in parte dae Mauro Pagani. Sunt istados annos chi de a veras no ant a torrare. A die de oe torro a bìdere cussu ammàniu in artistas comente a Daniele Silvestri, Max Gazzè e Nicolò Fabi.

Est unu praghere a iscurtare a Eugenio Finardi, ma est arribadu su momentu de nos lassare. B’at tempus isceti pro una tassa de licore de murta in pare, chi Eugenio pesat in artu augurende “a chent’annos” in sardu perfetu .

De Manuela Ennas e Massimiliano Meloni