Paschixedda, una die

Bona Paschixedda dae sa redatzione de Boxis cun is paràulas de Hirokazu Ogura

Bona Paschixedda

Paschixedda, una die.

Pro ite
bi sunt aici medas làcanas in totue?
In fundu in fundu totu su  mundu
est una làcana manna.

Pro ite
sa gente chistionat limbas diferentes?
In fundu totus naramus is pròpios faeddos.

Pro ite
su colore de sa pedde no est indiferente?
In fundu semus totus diferentes.

Pro ite
is mannos gherrant?
Deus,de seguru, non ddu bolet.

Pro ite
avelenant sa terra?
Sceti cussa tenimus.

A Paschixedda – una die – is òmines ant a andare de acordu
in totu su mundu.

Tando b’at a èssere una mata manna de Paschixedda cun milli lughes.
Ognunu nd’at a tènnere una in manu, e nemos at a resessire a bìdere
sa mata manna  finas in pitzu.

Insara totus s’ant a nàrrere “Bona Paschixedda”, a Paschixedda, una die.

de Hirokazu Ogura, poeta giaponesu
Bortadura in sardu de Manuela Ennas