Turchia. Passat su referendum costitutzionali bòfiu de Erdogan

Cun su 51,4% de is votus bincit s’eja a su referendum costituztionali turcu. Sa Turchia conca a s’autocratzia.

Sa Turchia de Erdogan

Cun su 51,4% de eja su referendum costitutzionali bòfiu de su Presidenti de sa Turchia Recep Tayyip Erdogan est passau. Cun custu resultau sa Turchia lassat sa forma parlamentari e diventat una Repùbrica presidentziali, is poderis de su Presidenti s’ammanniant e si smenguant cussus de su Parlamentu.

Erdogan at a podi, in teoria, mantenni su poderi finas a su 2029. S’esecutivu at a essi cuncentrau totu me is manus suas e at a sparessi sa figura de su premier. Su Cabu de su Stadu dd’at a eligi deretamenti su pòpulu e at a podi proponni leis e apregonai decretus legislativus apitzus de allegas chi prima fiant de cumpetèntzia de su guvernu. In prus at a podi nomenai e dispaciai is ministrus e is vicepresidentis. Su Parlamentu perdit unu niaxi de poderis de controllu apitzus de su Guvernu e de su Presidenti. Ant aboliu indiritura sa motzioni de discufiàntzia de su Parlamentu confrontu a su Presidenti e a su Guvernu. Po is contràrius a Erdogan, bintus in su referendum, su sistema nou no at a tenni nisciunu contrapesu, e at a aberri sa bia a unu regimi autocràticu.

Oviamenti su resultau de su referendum turcu apensamentat meda sa comunidadi internatzionali. Epuru Erdogan at bintu ma no nc’est stètiu unu plebiscitu a favori de issu, comenti s’abetàt. Antzis, s’est dèpiu cuntentai de binci po pagu, cun unu votu cuntestau puru de s’oponidura chi denuntziat trassas e pedit de annuddai su votu. Votu chi at intregau una Turchia divìdia a metadi. De una parti cussus chi fiant po s’eja, chi at bintu me is zonas prus de aìnturu filoislamistas e natzionalistas, de s’àtera parti cussus chi fiant po su no, chi at bintu me is citadis prus mannas, chi faint parti de sa burghesia e funt prus acanta a sa mentalidadi ocidentali. Erdogan nc’at a depi pensai.

Sa bìncida de s’eja, in dònnia manera, stèsiat ancora de prus sa Turchia de s’Ocidenti e pruschetotu de s’Europa.

Funt atesu meda is tempus de candu pariat chi sa Turchia depessit intrai in s’Unioni Europea. Nc’est un’àteru datu puru chi iat a depi fai pensai. Su votu de is turcus chi bivint in Europa est andau po sa majoria a Erdogan, fadendi bessiri a pillu su sentidu natzionalista e filoislamista de is turcus “europeus”.

de Massimiliano Meloni