In Àustria nascit su guvernu Kurz cun sa dereta estrema. Cittadinàntzia austrìaca a is abitantis de s’Alto Adige

In Àustria su guvernu nou Ovp-Fpoe de Sebastian Kurz bollit arreconnosci sa citadinàntzia austrìaca a sa minoria tedesca e ladina de s’Alto Adige

Su guvernu Kurz in Àustria

Sebastian Kurz, su bincidori de is ùrtimas eletzionis in Àustria e duncas premier in pectore, dd’iat annuntziau e dd’at fatu. Pagu diis fait at presentau su guvernu suu cunfirmendi is timorias de una parti manna de s’Europa. S’Oevp, su partidu populari de Kurz, at a guvernai impari a su Fpoe, su partidu de dereta estrema chi at tentu una rennèscida manna me is ùrtimas eletzionis. S’acordu agatau intra de Kurz e de su leader de su Fpoe Strache prebidit chi a su Fpoe andint tres ministèrius de importu mannu comenti is Afaris de Aìnturu, is Afaris Stràngius e s’Amparu.

Su programma de s’Oevp in campagna eletorali fiat craru: arrefudu de is migrantis, contrariedadi a s’Unioni Europea, seguresa. Portendi a innantis custas allegas at pigau unus cantu de votus ma po intrai in su  guvernu at dèpiu fai unu passu agoa apitzus de sa contrariedadi a s’Unioni Europea tanti chi Strache at decrarau chi in Àustria no ant a fai unu referèndum po si nci bessiri de s’UE.

Po cumpensai custa renùntzia perou a Kurz dd’est tocau a sustenni una promissa eletorali de su Fpoe, eus a nai su reconoscimentu de sa citadinàntzia austrìaca, impari a cussa italiana, a is italianus de su Alto Adige chi faint parti de sa truma linguìstica tedesca e ladina –  cosa pedida in su mesi de onniasanti passau puru de 19 cunsilleris de sa Provìncia de Bolzano po mori de una lìtera intregada a Kurz e Strache -.

Su reconoscimentu de sa citadinàntzia austrìaca a is abitantis de s’Alto Adige est una cosa chi torrat a pillu  de tantu in tantu ma chi arriscat de resuscitai pantàsimas de su passau.

Lestras is reatzionis de su guvernu italianu e de s’UE.  “Isdoganai sa citadinàntzia apitzus de unu fundamentu de s’eredeu – at nau su asuta-segretàriu de is Afaris Stràngius italianu Benedetto Della Vedova – iat a tenni resultaus grais meda, po esèmpiu in totu is Balcanis, ameletzendi sa cumbividura me is Stadus, in s’Unioni Europea matessi, innui ddoi funt unus cantu de culturas”. Puru su Presidenti de su Parlamentu Europeu Antonio Tajani at cundennau s’idea, ca “s’Europa at serrau s’enna a sa stasoni de is natzionalismus”.

Oi ca su guvernu nou austrìacu giuràt in Vienna – mancai is  manifestatzionis anti dereta me is pratzas de sa citadi –  Werner Neubaur, responsàbili de su Fpoe po is acàpius cun s’Alto Adige, torràt apitzus de s’allega arribendi a nai chi is sportivus de s’Alto Adige in su benidori ant a podi pigai parti a is manifestatzionis sportivas bistendi sa màglia de s’Austria.

de Massimiliano Meloni