Valentino Mannias. Unu talentu de su Teatru

Chini est Valentino Mannias? Boxis fait una ciaciarrada cun issu po connosci mellus custa promissa de su Teatru.

Su Teatru de Valentino Mannias

In custas diis  Valentino Mannias est in scena, impari a Giaime Mannias e Luca Spanu, in su Teatru Massimo de Casteddu cun  “Giovanna, detta anche Primavera” una produtzioni de Sardegna Teatro.

Cumentzaus cun d-una pregunta finsas banali…Candu e comenti ti ses acostau a su mundu de su teatru?

Candu fia piciocheddu mi praxiat a baddai sa breakdance e a fai cantzonis rap impari a una truma de amigus mius. Una dì eus certau e mi nc’ant bogau de sa truma. Insaras seu lòmpiu in d-una cumpangia teatrali de bidda, mancai pitica, e inguni apu connotu puru a Luca Spanu. Po mori de su maistu Maurizio Tancredi apu cumentzau a recitai in s’Antigone. Sceti duus annus a pustis, impari cun Luca, eus bintu su prèmiu “Teatro in corto” apariciau de Cada Die Teatro de Casteddu cun su spetàculu “Trentamila paperelle in mare”. E aici apu sighiu in custu tretu.

Candu as cumprèndiu chi cussa de s’atori iat a essi stètia s’impunnada tua?

A nai sa beridadi no ddu sciu chi d’apa cumprèndiu diaderus o chi siat acuntèssiu po sorti. Antis deu fia unu piciocheddu amantiosu de sa mùsica, mi praxiat a mi spassiai, a cantai, a baddai…fiat unu giogu po mei. A sexi annus mi seu acostau a su teatru e fortzis apu cumprèndiu chi cussu mundu podiat essi unu cuntenidori mannu po totu is cosas chi faemu giai, cosas chi cumentzànt a m’anneriai chi fatas una po una, ma chi podia impreai, mancai ammesturendi-ddas, asuba de unu palcu po comunicai meda de prus. Comenti si narat, su teatru est sa reina de is artis e insaras apu pensau chi podiat inserrai totu is àteras artis.

 E su Teatru? t’iat a podi anneriai una dì?

Po immoi no est sutzèdiu. No ddu sciu chi una dì …ma no creo. In sa scola de teatru chi apu fatu, ddoi fiat unu maistu de baddu chi teniat 90 annus. Issu naràt sèmpiri “deo no seu atori, deu diventu atori dònnia dì, dònnia borta chi ddu fatzu, mi torru a scoberri atori dònnia borta”. E deo creo chi siat custu s’arcanu po no s’anneriai e tenni sèmpiri calincuna cosa de nai a su pùblicu, essi sèmpiri calincunu diferenti chi scìpiat agatai unu mundu nou de contai.

Po Valentino Mannias, cantu est stètiu de importu su essi sardu?

A bortas su essi nàscius in Sardìnnia o in d-una àtera ìsula podit parri una làcana. Deu apu sèmpiri bìviu beni su essi sardu. Ajaja mia, chi m’at pesau, mi fueddàt sèmpiri in sardu. S’italianizatzioni est lòmpia tardu in Sardìnnia e creo chi custa siat stètia una richesa mannu po is sardus, aici su sardu at sighiu a bivi. Aìnturu de mei ddoi est su sardu e ddoi funt totu is traditzionis sardas, casi fessint unu scusòrgiu.

Tui perou as studiau a Milano…..

Chi fessi abarrau in Sardìnnia no ia pòtziu studiai comenti apu fatu. Apu studiau in sa scola de Aldo Grassi…fiat de binticincu annus chi no ddoi intràt unu sardu. Ma immoi seu torrau innoi e m’intendu in domu mia. Dònnia borta chi andu aforas de sa Sardìnnia cumprendu mellus sa richesa chi tèngiu a essi sardu, e prus atesu seu e prus dd’intendu.

A connosci un’àtera lìngua est comenti a tenni un’àteru deu, un’àtera personalidadi?

No ia a bolli strobai a Pirandello, chi a custa pregunta iat a chistionai de carotas, de viseras. Ma deo no m’intendu spàrtziu in duus. Perou, ti potzu nai, chi seu in scena e no m’arregodu de calincunu fueddu in italianu, mi-nc’andu apalas de su palcu e pensu a su fueddu in sardu e insaras mi benit a conca e torrat totu in su logu suu. Su sardu est una manera po lompi in deretura a mei etotu.

Cali personàgiu de su teatru gregu t’iat a praxi a fai?

Apu de pagu interpretau a Oreste, chi m’at fatu binci su Prèmiu Histryo 2015. Su mundu chi at descritu Eschilo est aici contemporaneu e a bortas mi parit de ddoi agatai sa Sardìnnia…Eschilo partiat de sei po lompi a chistionai de sa genti e de sa sotziedadi innui biviat. Est aici po mei puru. Deu seu una boxi in mesu a totu sa genti de Sadìnnia. Una Sardìnnia chi est torrendi-si a scidai, chi tenit gana de andai a innantis, de si ponni in giogu. E deu seu innoi po fai sa parti mia.

Valentino Mannias est un’atori de 24 annus, originàriu de Serramanna, diplomau in su 2013 in sa scola d’Arti Drammàtica “Paolo Grassi” de Milano. A pustis de su diploma traballat in sa pellìcula “Come sposare un artista” de Monica Castiglioni e traballat puru in su spetàculu “ Risveglio di primavera” cun sa regia de Giampiero Solari. Sèmpiri in su 2013 traballat in sa televisioni LA 7 in su programma “Crozza nel paese delle Meraviglie” e puru su Sky Arte in “Attori o Corsari” cun sa regia de Giampiero Solari. In su 2014 est regista e atori de su spetàculu “Esodo”, chi est portendi in scena in totu Itàlia. In su mesi de Làmpadas de su 2015 at bintu su Prèmiu Hystrio.

de Manuela Ennas