Sa Dìnamo cara a s’annu nou

Sa Dìnamo serrat bene su 2017 e torrat a partire cun ispera pro un’annu nou mègius.

Sa Dìnamo cara a su 2018

Sa Dìnamo Bancu de Sardigna Tàtari serrat su 2017 cun ispera, nointames is ùrtimas derrotas in Champions e in Legabasket. Dae sa vitòria de s’iscudetu, de sa Supercopa e de sa Copa Itàlia paret coladu tempus meda, ma sunt colados agigu duos annos e mesu de cussu ispantu isportivu.

Immoe sa Dìnamo est andada addae de totu su chi aiat ingendradu cussu resurtadu, in bonu e in malu. Sa truma de is giogadores est giai totu mudada, s’ùnicu a èssere abarradu est su capitanu Jack Devecchi.

Pustis de su desertu de s’istajone post iscudetu, cun s’esòneru de Sacchetti, sa gestione de Calvani e s’imbentu de Pasquini in su ruolu de allenadore e dirigente, su presidente Stefano Sàrdara at torradu a portare istabilidade in su PalaSerradimigni, mèritu mescamente de is aspetos tècnicos e sena cussu afròddiu de aboghinare a marolla a su miràculu.

Sete vitòrias de sighida ant torradu a sa Dìnamo sa possibilidade de giogare in is Final Eight de Copa Itàlia e in is Play off iscudetu, e fintzas de andare a in antis in sa cumpetitzione internatzionale de sa Fiba. Totu faghet isperare bene pro s’annu nou.

Si cumentzat cun tres partidas in domo in oto dies. Su 2 de ghennàrgiu (oras 20.45) at a arribbare in Tàtari sa truma de Scandone Avellino, domìniga 7 at a tocare a Trento e mèrcuris 10 torra in campu contra a Mùrcia, giai bìnchidos in Ispagna a s’andada. At a èssere fintzas beru chi “non si podet semper bìnchere – ammitet s’allenadore de sa Dìnamo – ma podimus crèschere galu meda e ogni gara est unu tretu in antis”.

de Boxis