Cunferèntzia aberta de su sardu. Una resessida manna

Dae sa Cunferèntzia aberta de su sardu, aparitzada dae su sòtziu Acordu, un'ispera noa pro sa limba sarda.

Cunferèntzia aberta de su sardu

Sàbudu 14 de Ghennàrgiu su mundu de sa limba sarda s’est agatadu in sa sede de s’Ex Mè in Nùgoro pro una die de meledu e resonu. Una Cunferèntzia aberta, aparitzada dae su sòtziu Acordu, est istadu s’ocasione bona de cunfrontu pro totus is ànimas de su movimentu linguìsticu.

Comente is ordingiadores ant naradu prus de una borta, sa mira fiat cussa de pònnere in sa matessi mesa is persones, lassende a un’ala personalismos, apartenèntzias, e finas positziones preventivas chi sunt is làcanas berdaderas pro unu diàlogu profetosu a pitzu de sa limba. Bi fiant de a veras totus, francu chi pagos dudusos, mustrende aici chi pro su benidore de su sardu no est tropu tardu e chi, cun s’impignu dae totus, si podet ancora megiorare.

Pro sa resessida de sa Cunferèntzia aberta tocat a torrare gràtzias pruschetotu a su sòtziu Acordu chi in pagu tempus at pensadu, cuncordadu e portadu a cumprimentu una faina chi non fiat mai acontèssida in antis de immoe.

Una faina in ue totus sunt istados protagonistas, ca totus ant pòdidu donare su contributu issoro. Difatis, francu chi duos momentos comunos de riunione plenària, in ue ant faeddadu is ospites espertos Maria Antonietta Mongiu e William Cisilino, is partetzipantes ant traballadu ognunu a intro de unu grupu de istùdiu chi aiant seberadu faghende s’iscritzione in lìnia pro more de su situ www.acordu.eu.

Is grupos de traballu fiant: Mèdias, Paridade Linguìstica, Gender, Literadura e editzione, Istandardizatzione, Polìticas linguìsticas, Iscola e Universidade. Totus temas de atualidade chi pertocant sa limba a intro de sa sotziedade de oe.

Sa Cunferèntzia aberta at sighidu su modellu de s’Open Conference cun un’àndala orizontale e non verticale. Ogni grupu dd’at sighidu unu moderadore chi at coordinadu su traballu e asseguradu sa partetzipatzione de totus.

In prus unu segretàriu at regortu totu su chi nd’est essidu a pìgiu dae sa dibata. A s’agabbu ogni grupu at intregadu una relata cun is puntos cumpartzidos dae totus. Is organizadores immoe ant a pònnere in pare custos documentos e nd’ant a tòrrare contu cantu prima.

Totus ant apretziadu meda custa metodologia de traballu, ca si sunt intèndidos parte ativa de unu protzessu costruidore democràticu, chi lassat isperare bene in una prospetiva noa pro agatare solutziones cumpartzidas, netzessàrias a su tretu chi su sardu depet ancora fàghere pro otènnere sa dinnidade chi meresset e sa paridade chi diat  dèpere tènnere de deretu.

de Boxis