Fruita i Verdura

Fruita i Verdura. Unu progetu de polìtica linguìstica pro sa promotzione de sa limba catalana de s’Alighera

Fruita i verdura

Eris a mangianu in su mercadu tzìvicu de S’Alighera b’est istada sa presentatzione de Fruita i Verdura, unu progetu de polìtica linguìstica aparitzadu dae s’Assessoradu de s’Istrutzione Pùblica e Benes Culturales de sa Regione Sardigna paris cun sa Comuna de s’Alighera, sa Fundatzione Meta e sa Generalitat de Catalunya.

Ant leadu parte a s’addòbiu s’Assessore regionale Giuseppe Dessena, su sìndigu de s’Alighera Mario Bruno, su diretore de sa Fundatzione Meta Paolo Sirena, su delegadu de sa Generalitat de Catalunya in Itàlia Joan Elies Adell Pitarch, is operadores de s’Ufìtziu linguìsticu regionale Giuliana Portas, Mariantonietta Piga, Giovanna Tuffu, Gianfranca Selis e Michele Ladu.

Su progetu Fruita i Verdura naschet cun sa tarea de fàghere crèschere sa sensibilidade pro sa limba intre de is tzitadinos, is clientes e mescamente intre is chi traballant in su mundu de su cummèrtziu, cun s’ispera chi si potzant fàghere promotores ativos de s’avaloramentu de sa limba catalana de S’Alighera.

Ant sustènnidu su progetu Fruita i verdura puru ConfArtigianato, ConfCommercio e CIA (Confederatzione Italiana de is massajos) e ant aderidu su mercadu tzìvicu de bia Tàtari, su mercadu tzìvicu de la Pedresa, su mercadu Coldiretti – Campagna Amica, Conad, Eurospin, Nonna Isa e Sigma. Custu progetu cheret donare una possibilidade noa de promotzione de sa limba movende dae una pràtica fitiana e favorende s’impreu pro mèdiu de su màndigu chi ogni die batimus in sa mesa.

S’isportellu linguìsticu regionale at coniadu puru unu marcu identificativu pro su progetu: “MenjAlguerés”.  Fruita i verdura difatis at a aprontare etichetas cun su disinnu e su nùmene in aligheresu de sa frùtora e de sa birdura, chi ant a èssere postos acanta de produtos e manifestos publitzitàrios puru, cun sa frùtora e sa birdura partzidos pro istajone, chi ant a èssere apicados in tzitade cun su marcu de “MenjAlguerés” e su nùmene de is butegas e de is atividades chi ant aderidu a su progetu.

Fruita i verdura est isceti su cumintzu – at naradu s’assessore de sa Cultura Giuseppe Dessena – de unu progetu prus mannu de promotzione linguìstica pro sa Sardigna chi at a pertocare àteros setores puru. Comente narat su dìciu “faeddat comente papas” de a veras in custa tzircustàntzia su màndigu e is produtos de sa terra, ant a serbire a veiculare sa difusione de s’aligheresu in manera genuina, colende dae su setore de s’agroalimentare finas a lòmpere a un’imparu e un’informatzione de sa limba prus profetos”.

de Manuela Ennas