David Bowie si nd’est andau. Nosi lassat unu de is gigantis de sa mùsica de is ùrtimus 50 annus

David Bowie est mortu ariseu, pustis una batalla longa contra a unu càncuru, una maladia chi iat tentu cuada. Duas diis prima fiat bessiu Blackstar, s’ùrtimu discu suu

David Bowie est Làzaru

E diaici David Bowie puru si nd’est andau. Su Duca Biancu est mortu ariseu, pustis una batalla longa contra a unu càncuru, una maladia chi iat tentu cuada. A nai chi is amantiosus de custu personàgiu no incapiant abetendi sa bessida de s’ùrtimu discu suu, pubricau pròpiu calincuna dì fait, s’8 de custu mesi. Sa matessi dì de sa bessida de Blackstar, custu su nòmini de su discu, David Bowie iat fatu 69 annus. Cosa ispantosa chi unu comenti issu podessit tenni custa edadi ca parriat sèmpiri unu piciocheddu.

Ma David Bowie, su Duca Biancu, Ziggy Stardust, chi ddu boleus nai cun unu de is alter ego suus, est stètiu una parti fundamentali de su mundu musicali in is ùrtimus 50 annus. Cun prus de calincuna iscurta in su cìnema: su fantasy famau Labyrinth, S’ùrtima tentatzioni de Cristu de Martin Scorsese, Fire walk with me de David Lynch, The Prestige de Christopher Nolan po ammentai sceti is prus connotus, ma dd’arregodaus in Il mio west de Pieraccioni puru, in una parti de “malu” chi ddi menesciat.

Cun cussus ogus de colori diferenti s’unu de s’àteru – po nexi de is drogas? po sa beridadi parit chi un’ogu fessit abarrau stramu pustis de ai arreciu unu buciconi -, e cussu schirighìngiu befianu, a bortas pariat unu diàulu. Forsis est nàscia de aici una de is ligendas prus famadas a pitzus de David Bowie, est a nai chi issu si fiat postu de acòrdiu cun su dimòniu: s’ànima sua po abarrai giòvunu sèmpiri. Ma is ligendas fiant medas. Duus asuba de totu: David Bowie fiat bisessuali e iat tentu una relatzioni finas cun Mick Jagger, David Bowie fiat unu vampiru finas (!). Issu lassàt perdi e forsis nci giogàt puru cun custas ligendas. Ca issu e totu fiat una ligenda e ddu sciat beni.

David Bowie si depit essi fatu calincunu arrisu puru candu sa dì innantis de morri at pubricau su vìdeu de sa segunda cantzoni liada de Blackstar. Su tìtulu? Lazarus. In su vìdeu issu, comenti a Làzaru, morrit e torrat a bìviri…..

Partiu comenti cantautori rock, cun unu look andròginu (Ziggy Stardust) David Bowie est stètiu unu de is gigantis de su glam rock (arregodaus sceti su discu The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars). In sa fini de is annus ’70 podeus nai chi apat inventau sa New Wave, candu si ndi fiat andau a registrai is discus a Berlino (sa trilogia Low, Heroes, Lodger), mancai su dìciu de cussu perìodu fiat “nc’est sa old wave, nc’est sa new wave e pustis nc’est David Bowie”, comenti a nai chi issu no sighiat is modas ma is modas sighiant a issu. In is annus ’80 nc’est stètia sa furriada pop dance, cun s’album Let’s Dance – prodùsiu de Nile Rodgers -. In is annus ’90 at ghiau una truma pop rock sperimentali, is Tin Machine. Pustis un’àtera furriada: sa mùsica eletrònica. Sèmpiri innantis, sèmpiri issu e totu, sèmpiri David Bowie.

de Massimiliano Meloni