It’est sutzèdiu cida passada. De su 20 a su 26 de làmpadas 2016

Su resumu de is novas prus de importu de cida passada po is giornalis

Pìndulas. 20 - 26 de làmpadas 2016
  • Est stètia sa cida de sa Brexit. Sa majoria de is tzitadinus de su Rènniu Uniu at detzìdiu de furriai is palas a s’Unioni Europea e de nci bessiri. S’eja at bintu cun su 52 po centu – at votau su 72,11 po centu de is eletoris -.
  • Degòlliu mannu pustis s’arresultau de su Referendum apitzus de sa Brexit. Sa sterlina at pèrdiu valori meda torrendi indiritura a su livellu de su 1985, is bursas, totus negativas, ant abbruxau duus milla milliardus in una dì sceti.
  • S’arresultau de sa Brexit at fatu passai in segundu pianu in Itàlia su terremotu de is aministrativas. Su Movimentu Cincus Steddus at bintu is ballotàgius in Roma cun Virginia Raggi e in Torino cun Chiara Appendino. Arrennèscida manna puru in àteras tzitadis. Su PD at bintu de pagu sceti in Milano cun Giuseppe Sala.
  • Pustis is ballotàgius, Renzi at amìtiu sa deruta de su PD, chi ndi bessit diaderus mali de custas eletzionis. In su partidu e in sa majoria de guvernu nc’est pensamentu mannu po su referendum costitutzionali de su mesi de ledàmini chi benit.
  • Corrutzioni. In Campidoglio àterus firmaus po tangentis apitzus de sa gestioni de is campus Rom. Funt funtzionàrius de su comunu e imprendidoris.
  • Sa Corti de Cassatzioni at confirmau una sentèntzia chi permitit s’adotzioni de unu pipiu de parti de sa partner de sa mamma chi bivit cun issa. Po sa Cassatzioni sa cosa si podit fai candu serbit po su beni de su pipiu.
  • Colòmbia. Pustis 50 annus de gherrilla, chi at fatu 8 millionis de mortus, firmada sa paxi intra de su guvernu de Bogotà e is arrebellus comunistas de sa Farc.
  • Papa Frantziscu in bìsita in Armènia at arregordau su genocìdiu de su pòpulu armenu, sa primu tragèdia de su sèculu passau. Su genocìdiu de is armenus, chi at fatu 1,5 millionis de mortus po nexi de is turcus, no est stètiu mai amìtiu de sa Turchìa chi no ndi bolit pròpiu intendi.
  • Aministrativas in Sardìnnia. In is ballotàgius su Movimentu Cincu Steddus at bintu in Carbònia. Crisi manna po su PD e su centru manca, chi at pèrdiu puru Terranoa, innui at bintu Nizzi de Fortza Itàlia, Pauli e Sìnnia.
  • Sa dìsputa Meridiana abarrat oberta. Intra de 1600 dipendentis nc’est su problema de 955 esùberus bòfius de Qatar Airways po intrai in sa sotziedadi.

de Manuela Ennas