Su Papa e Benigni: in pare pro “Il nome di Dio è Misericordia”

S'àtera die in Vaticanu sa presentada ufitziale de su libru de Papa Frantziscu. Ospite ispetziale su còmicu Roberto Benigni.

Su Papa e Benigni

Eris est essidu in 86 Paisos su libru pro su Giubileu “Il nome di Dio è Misericordia” de Andrea Tornielli, espertu de Vaticanu, giornalista de “La Stampa” e collaboradore de àteros giornales internatzionales. Est su primu a àere iscritu una biografia de Papa Frantziscu.

A sa presentada ant partetzipadu su còmicu toscanu Roberto Benigni chi at fatu un’ispetàculu comente est in s’istile suo, su cardinale Pietro Parolin, segretàriu de Istadu Vaticanu e Zhang Jianquing, unu presoneri tzinesu chi istat in sa galera de Pàdova.

Su cardinale Parolin at faeddadu de su libru, narende chi tocat su coro pro cussa misericòrdia de Deus chi chircat de intrare in ogni logu, in ogni filadura, pro nos segudare. Sa misericòrdia est s’ùnica meighina pro su male de su mundu.Zhang Jianquing, unu detenudu tzinesu chi fiat buddista e s’est cunvèrtidu a su cristianèsimu pròpiu in galera, at contadu de èssere lòmpidu in Itàlia cando teniat 12 annos e de àere pèrdidu su sentidu pro neghe de dinari e fèminas e de èssere istadu cundennadu a una pena de 20 annos. A su Papa dd’at portadu is fotografias cun is àteros detenudos e is dèdicas issoro e su Papa at impromìtidu chi ddos at a regordare in is pregadorias suas. Un’addòbiu cummovente meda.

Ma s’iscena de sa presentada nde dd’at leada totu Roberto Benigni cun is paràulas e is befas suas.

At tentu casi una letzione a pitzu de sa cuntentesa e de sa misericòrdia, temas de su Giubileu, e at chistionadu meda de su rolu chi est tenende Papa Frantziscu a intro de sa crèsia ma mescamente a intro de sa sotziedade mundiale. “Sa cuntentesa- at naradu Benigni- est dae semper s’arcanu mannu de su cristianèsimu: tocat a dda fàghere essire, a dda abèrrere ca est s’elementu costitutivu suo”.

Benigni at sighidu cun faeddos de istima pro su Papa. “Cando fiat pitzinneddu – at contadu- su bisu meu fiat su de divènnere Papa! ma cando ddu naraiat a is àteros ddis beniat de rìere. Tando apo cumprèndidu chi diat èssere istadu mègius a fàghere su còmicu”. “Ma Papa Frantziscu – at naradu- est prus rivolutzionàriu de cantu dia èssere istadu deo. Issu est semper caminende e a bortas paret istracu. E tenet resone! Est tirende in pare cun issu a su cristianèsimu totu sa crèsia, in unu logu chi nos fìamus ismentighende, Gesùs Cristos e su Vangelu!”. “Cando m’ant tzerriadu a su telèfonu dae su Vaticanu pro mi pregontare de èssere presente a custa presentada, non ddos apo mancu fatos acabbare. Apo rispostu luego chi eja. Totu pro su Papa, cale si siat cosa mi pregontet!”.

Sa presèntzia de Benigni at pesadu unu pagu de polèmicas. A sa manca radical chic non dd’agradat meda custu Benigni amantiosu de sa Crèsia e de Gesùs, e a sa dereta catòlica non dd’agradat chi su su Papa si fatzat presentare su libru de cussu diauleddu de Benigni. In ue est sa beridade? Non tocat a nois a ddu nàrrere ma de seguru s’amore e se fortza de Papa Frantziscu podent fàghere cunvertire fintzas is prus dudosos.

de Manuela Ennas