Sa vida e su martìriu de Santu Lusciori

Su santu sardu Lusciori, afestau a foras de s’ìsula puru, in Sardìnnia est intra de cussus prus veneraus

Sa vida de Santu Lusciori

Su santu sardu Lusciori, afestau a foras de s’ìsula puru, in Sardìnnia est intra de cussus prus veneraus, cumenti bieus de is santuàrius chi ddoi funt ancora spainaus in is biddas, in pei e no prus. Chi siat bìviu diaderus no nc’at duda peruna, giai chi est documentau de paperis meda chi ndi chistionant: su prus antigu est de su 599, una lìtera chi su paba Gregori Mannu iat mandau a su pìscopu de Casteddu Gianuàriu. Si pensat chi Lusciori siat nàsciu in Casteddu in sa segundu mitadi de su de tres sèculus, prus o mancu in su 270 p.C. Essendu nàsciu in una famìllia de artu rangu ma no cristiana dd’ant pesau in sa religioni pagana. Cumenti a citadinu romanu Lusciori diventat sordau e candu si cunvertit a su Cristianèsimu est a Guàrdia de su Prèsidi Romanu po sa Sardìnnia, Delàsiu, e tenit s’incàrrigu de secuestrai a is cristianus is lìburus sacrus e is averis. Is istòricus narant ca issu si fiat cunvertiu poita iat lìgiu unu Salmu de sa Bìbia, ma podit èssiri chi issu apat chistionau meda cun is sighidoris de Cristu chi dd’ant allutu s’ànima.

Duncas diventat cristianu e si serbit de su rangu e de sa divisa cosa sua po portai su fueddu de Cristu in dònnia logu, chentza de timi is persecutzionis.

In cussu tempus s’Imperadori de Roma fiat Diocletzianu, connotu che su peus de is persighidoris de is cristianus, in Sardìnnia puru. Lusciori dd’iant acusau giai chi si fiat cunvertiu e dd’iant portau anca de su Prèsidi Delàsiu, ma ananti de issu puru no iat arrenengau sa fidi cosa sua. At tentu su primu martìriu in Forum Trajani innui dd’iant flagellau po ddu fai morri, ma issu apustis de unu pagu si fiat sanau e iat sighiu a predicai su Vangèliu in totu sa Sardìnnia. Aciapau un’àtera borta, su Prèsidi Delàsiu dd’iat cundannau a morti. Dd’ant martirizau in unu logu desertu no atesu de Casteddu, acanta de sa Ceraxus de oi. Issu perou no iat tìmiu sa sorti sua e candu fiat andendi a si morri iat sighiu a chistionai de sa glòria de su celu. Fiat su 21 de austu 304 p.C. Si contat ca impari a issu iant bociu fintzas a duus piciocheddus, Cesellu e Camerinu, ma de issus is documentus stòricus no ndi chistionant.

de  Carla Asunis