Babel Film Fèstival. In Casteddu arrexonus apitzus de is minorias linguìsticas

Aìnturu de su Babel Film Fèstival, cenàbara 8 de su mesi de idas, atòbius profetosus apitzus de is lìnguas de minorias

lìnguas de minoria in Casteddu

Mengianu de arrexonus apitzus de is lìnguas de minòria, cussu de cenàbara 8 de su mesi de idas in Casteddu. Aìnturu de sa de cincu editzionis de su Babel Film Fèstival in s’Auditòrium de su Comunu s’organitzatzioni at apariciau atòbius de profundamentu.

A su primu, titulau “Sa lìngua comenti diritu. Trataus e legis natzionalis e de su Parlamentu europeu” ant pigau parti Renato Soru, ex Presidenti de sa Regioni Sardìnnia e Parlamentari europeu, Pablo Bilbao, Visu Presidenti ELEN – European Language Equality Network e Massimo Congiu, circadori de s’OSME – Osservatorio Sociale Mitteleuropeo. At ghiau sa discussioni Tore Cubeddu, Diretori artìsticu de su Babel Film Festival.

De is interventus funt bessidas a pillu osservatzionis apitzus de su rolu de s’Unioni Europea, de is Stadus Natzionalis e de is comunidadis localis in sa debata chi pertocat s’amparu de is minorias linguìsticas. Is Stadus-Natzionis, chi ant fatu s’Unioni, esercitant sa sovranidadi e funt meris in domu insoru, at amostau Massimo Congiu chistionendi de minorias in Ungheria, Romania e Mitteleuropa. Chi s’Unioni no podit arremprasai is Stadus, tocat insaras a sa sotziedadi tzivili giogai sa parti sua in cust’allega, favoressendi is retzas intras de is setoris de sa sotziedadi, at nau Pablo Bilbao.

Renato Soru puru at bòfiu marcai s’importu de is comunidadis, espressadas de sa polìtica regionali e locali. Chistionendi de lìngua sarda, at arregordau chi finas sa Corti Costitutzionali no arreconnosciit su sardu comenti minoria, poita narat chi no esistit unu sardu sceti ma unus cantu de variantis. Po Soru custa cosa est nexi de is sardus, chi sighint a defendi is variantis contra a su standard bòfiu de sa Regioni candu issu fiat Presidenti.

A su segundu atòbiu de su mengianu, titulau “S’Europa e is lìnguas de minoria. Tramas po s’amparu e sa promotzioni” ant pigau parti Vincenzo Santoro de s’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Franco Siddi – consilleri de su cda de sa RAI e Duilio Caocci – professori in s’Universidadi de Casteddu. S’atòbiu dd’at ghiau sa giornalista Manuela Ennas.

De comunicatzioni, e pruschetotu de su chi iat a depi fai su servìtziu pùbblicu, at relatau Franco Siddi. Sa Rai, at denuntziau Siddi, cun su cuntratu de servìtziu no donat sighida a is printzìpius normativus de amparu de su sardu. Mancai oi su sardu in RAI tèngiat torra una programmatzioni, po mori de un’acordu cun sa Regioni Sardìnnia marcau de pagu e chi mancàt de calincunu annu, custa programmatzioni perou est pagu cosa.

Duncas soventi s’amparu de is lìnguas de minoria, mancai nci siant leis chi ddu decretant, in sa realidadi no est portau a innantis.

Tocat a pensai a sa lei natzionali 482/99, una lei chi tenit fartas medas, at relatau Vincenzo Santoro, poita ca ponit impari totu is minorias linguìsticas italianas sena distintzioni peruna e oindì finantziat finas progetus chi no nc’intrant meda cun sa lìngua.

Su problema torrat a su rolu chi depit tenni sa sotziedadi. Una sotziedadi sèmpiri prus spartzida, innui is setoris funt unu contra de s’àteru. Est unu problema de legitimatzioni, at marcau Duilio Caocci, ca sa polìtica, s’universidadi, s’editoria e is àterus setoris si faint sa gherra e no si donant legitimatzioni pari pari. Tocat a torrai a fai retza, donniunu cun is cumpetèntzias suas, ca nc’est confusioni meda.

Su mengianu de traballu est sighiu cun is interventus extra de Pepe Corongiu – ex diretori de su Servìtziu lìngua de sa Regioni Sardìnnia e ativista po sa lìngua sarda, e de Fredo Valla – regista de cìnema, ghiaus de Tore Cubeddu. Valla, ocitanu, at relatau apitzus de is fartas de is leis, a comintzai de sa 482/99 chi est una lei de amparu po is minorias linguìsticas ma puru stòricas e at denuntziau su fatu chi sa sotziedadi no tenit prus in consideru no sceti is problemas de sa lìngua, ma indiritura de s’identidadi, comenti eus biu po su chi pertocat sa chistioni de sa Catalùnnia. Corongiu at marcau su rolu de su poderi polìticu, chi no est unu setori calisisiat de sa sotziedadi, po pigai decisionis apitzus de sa lìngua, arregordendi s’àndala fata de sa Regioni Sardìnnia cun Soru Presidenti e pustis cun su centru-dereta, àndala chi s’est firmada cun sa giunta Pigliaru.

A s’ùrtimu atòbiu, titulau “Sa retza internatzionali de su cìnema de is minorias”, ant pigau parti Enric-Josef Teixeidò – Festival de su Cìnema Ocitanu -, Josè Maria Munoz – Cineteca Vasca – e Mariano Estrada – Coordinador de Cine americana de pueblos indìgenas -. Is esperièntzias relatadas ant fatu connosci su mundu de is àterus festival chi, comenti su Babel, pertocant is lìnguas de minorias, cun sa tarea de afortiai una retza de operadoris de su setori.

de Massimiliano Meloni