It’est sutzèdidu chida colada. Dae su 18 a su 24 de abrile 2016

Su resumu de is novas prus de importu de chida colada pro is giornales

Pìndulas. 18 - 24 de abrile 2016
  • Prince si nch’est mortu. Dd’ant agatadu in domo sua. Pro immoe est un’arcanu a nde cumprèndere sa cajone bera. Petzi s’autopsia at a pòdere nàrrere calicuna cosa in prus. Su corpus est istadu cremadu comente boliat issu. Tristura manna in totu su mundu de sa mùsica.
  • Fausto Bertinotti, giai presidente de su Partidu de “Rifondazione Comunista”, at leadu parte a s’addòbiu de “Comunione e Liberazione”, chi s’est tentu in Rìmini. Sa cosa ispantosa chi nd’at fatu pesare prus de una polèmica e ironia meda est chi at decraradu chi a su mancu in ie at agatadu unu sentidu de pòpulu beru, pustis de sa morte de su movimentu operaju.
  • Eletziones antitzipadas in Sèrbia. Non si cumprendet bene pro ite su Primu Ministru Aleksandar Vučić apat chertu torra is eletziones petzi a pustis de duos annos. In is sondàgios su partidu de Vučić paret chi at a bìnchere.
  • S’Inghilterra at festadu is 90 annos de sa reina Elisabetta II. Pro immoe sa festa est istada prus che àteru privada, mancari sa reina apat fatu sa passigiada traditzionale in mesu a sa gente. Sa festa ufitziale manna s’at a tènnere in su mese de làmpadas.
  • No at poderadu una de is digas chi ant fraigadu in Genova pro sarvare su mare dae su petròliu chi chida colada fiat lòmpidu pro isbàlliu in su riu Polcevera. Is autoridades ant decraradu chi sa ruta de sa diga, cajonada dae s’abba chi est iscutulende dae chenàbura, no at fatu dannu e s petròliu no est lòmpidu a mare.
  • No at tentu bona sorte su referendum pro is berrinas. At votadu petzi su 31,19% de is chi tenent deretu de votu. Duncas nudda quorum. Su comitadu pro s’eja at giai naradu chi at a fàghere ricursu a su Mise e a sa Cummissione Europea.
  • Giubileu de is giòvanos. Pratza San Pietro prena a cùcuru de giòvanos lòmpidos dae totu Itàlia e dae s’èsteru puru pro addobiare a Papa Bergoglio. Issu ddis at chistionadu de felitzidade, narende chi no est un’app chi si podet iscarrigare dae internet, chi non si podet comporare e chi est puru una cosa traballosa.
  • Is giùighes de sa Corte D’Appello de Casteddu ant atzetadu sa rechesta de s’indipendentista Doddore Meloni de si pòdere difèndere, faeddende in sardu, a su protzessu in ue est acusadu de bancarota. Est sa primu borta chi una Corte D’Appello italiana at permìtidu a unu sardu de impreare sa limba sua.
  • Forsis sa domo de Gramsci in Ilartzi at a èssere monumentu natzionale. In sa Càmera de is deputados est passada sa proposta de lege cun 290 votos a favore. Immoe tocat isetare su chi at a detzìdere su Senadu.

de Manuela Ennas