It’est sutzèdidu chida colada. Dae su 7 a su 13 de Nadale

Su resumu de is novas prus de importu de sa chida colada pro is giornales

pìndulas de sa chida
  • Martis in Roma Papa Frantziscu at inauguradu su Giubileu cun s’abertura de sa Ghenna Santa in Santu Pedru. Sa timoria pro atentados terrorìsticos e pro sa seguresa de is pellegrinos est istada manna. Sa tzitade fiat blindada cun sordados, carabineris e politzia in ogni logu. In bonora totu est andadu bene.
  • At fatu chistionare meda su suitzìdiu de unu pensionadu de Civitavecchia, disisperadu pro àere pèrdidu 100 milliones de èuros investidos in sa Banca de s’Etrùria, una de is bator bancas chi su guvernu at sarvadu de su fallimentu in su mese de onniasantu. Is risparmiadores prus piticos no ant pèrdidu nudda ma cussos chi aiant investidu in calicuna forma prus pagu segura, comente su pensionadu chi s’est ochidu, ant pèrdidu totu. Su babbu de sa ministra Boschi est istadu vitzediretore de sa Banca de s’Etrùria, pro custu Roberto Saviano at naradu chi issa diat a dèpere lassare s’incàrrigu.
  • Non tenet agabbu sa gherra in Sìria. Sa Rùssia at ghetadu mìssiles contra a Raqqa, sa “capitale” de s’istadu islàmicu, dae unu sutamarinu in su Mediterràneu. Putin at naradu chi issu isperat de non dèpere arribare a impreare s’atòmica contra a is terroristas. Sa Turchia at fatu intrare sordados suos in s’Iraq, a inghìriu de sa tzitade de Mosul, chi est galu a suta dae s’Isis.
  • In Frantza su Front National de Marine Le Pen at bìnchidu is eletziones amministrativas e immoe est su primu partidu. Sa cosa ponet in pensamentu totu s’Europa, s’Itàlia pro prima, ca in beranu s’ant a tènnere is eletziones amministrativas in tzitades comente Milano, Roma e finas Casteddu.
  • Angela Merkel est su personàgiu de s’annu pro Times.
  • In Sardigna si sighit a chistionare de Reforma de is Entes locales, cun positziones diferentes intra de Giunta regionale, Opositzione de su Consìgiu e Anci Sardigna
    Sa Dìnamo Tàtari est andende semper male. Est essida dae s’Eurolega e su Presidente Sardara at fatu ischire chi at a lassare sa sotziedade s’annu chi intrat.

de Massimiliano Meloni