Aprovada sa lei finantziària. Su Senau puru at nau eja.

Cun 140 votus a favori, 97 contra e nisciunu astènniu, su Senau puru at aprovau sa lei finantziària. Su provedimentu movit casi 28 milliardus.

Aprovada sa lei finantziària

Pustis de su votu de sa Càmera de ariseru, oi su Senau at aprovau sa lei finantziària 2018 cun 140 votus a favori, 97 contra e nisciunu astènniu. Su guvernu iat postu sa cunfiàntzia.

In sa Càmera sa proposta iat otènniu 270 votus a favori, 172 contràrius e 5 astènnius.

“Su Senau at nau eja a sa lei finantziària. Cun pagu risorsas, una punna a sa crèscida. Su cuntratu de is statalis firmau ariseru noti dd’abetànt dexi annu. A s’Itàlia ddi minescit cunfiàntzia” at scritu in twitter su Presidenti de su Consillu Paolo Gentiloni.

Su provedimentu depiat essi lèbiu, ca sa proposta de su Ministeru de s’Economia prebidiat sceti 80 artìculus. Pustis sa discussioni in Parlamentu dd’ant aciuntu unus cantu de provedimentus prus piticus. Sa lei finantziària, chi depiat movi 20 milliardus, a sa fini ndi movit casi 28. Sceti sa firmada de s’aumentu de s’IVA at bòfiu 15,7 milliardus de coberiduras.

de Boxis