Nòminas noas in sa Rai

Numenados is diretores noos de is tres canales Rai. Rennoamentu e polèmicas.

Diretores noos in Rai

Su diretore generale de sa Rai Antonio Campo Dall’Orto at fatu is nùmenes de is diretores noos de is tres canales Rai. Totu su Cda at votadu a favore, francu chi Giancarlo Mazzuca e Arturo Diaconale, consigeris de tzentru-dereta. S’àtera die durante sa cunferèntzia de imprenta in Viale Mazzini b’est istada sa presentada ufitziale.

Diretore de Rai 1 est Andrea Fabiano, chi leat su postu de Giancarlo Leone; Diretore de Rai 2 Ilaria Dellatala e Diretore de Rai 3 Daria Bignardi.

“Custa est una die nòdida ca lompet a intro de unu tretu coerente chi tenet a coro su raportu e s’acàpiu intre sa Rai e is tzitadinos chi pagant su cànone e meressent unu servìtziu che sciadosus” Aici at naradu su dg Campo Dall’Orto, cumbintu, cun custas nòminas, de àere donadu vida a unu tempus de rennoamentu, gràtzias a is cumpetèntzias de is diretores. “So cuntentu de àere agatadu persones chi ant aderidu a custu progetu de sistema armònicu. Ogni canale depet tènnere una missione pro fàghere ainas de valore semper prus mannu ”.

Su diretore de Rai 1 Andrea Fabiano no est renèssidu a cuare sa cuntentesa. “ Tèngio un’istima manna pro custa azienda. Bi so intradu 17 annos a como e a bi torrare immoe cun custu incàrrigu est una cosa ispantosa de a veras. Torro gràtzias a Giancarlo Leone pro totu is traballos chi amus fatu in pare”.
Cuntenta meda puru Ilaria Dellatala chi at a ghiare Rai 2. “ A fàghere su diretore in Rai – at naradu – est sa prus cosa bella de su mundu. Immoe tocat a pedalare e amus a bìdere chi apo a renèssere a bi istare a intro comente si depet. Ispero de agatare gente pro formare un’iscuadra forte, ca a sa sola non si andat in perunu logu”.

At pesadu prus polèmicas imbetzes sa nòmina de Daria Bignardi a ghia de Rai 3. In medas b’ant bidu unu sentidu polìticu, unu seberu detadu de una voluntade polìtica pretzisa, ca issa paret siat amiga meda de su premier Matteo Renzi.

Issa, respundende a custas boghes “ Bos cussìgio de torrare a ascurtare s’ùrtima intervista chi dd’apo fatu in Invasioni Barbariche. Pustis de cussa intervista m’ant naradu cosa in medas, puru in su mundu social, ca naraiant chi deo dd’aia atacadu a buca. Ma custas sunt tontesas”. Aici si defensat Daria Bignardi“ Nois semus inoghe pro traballare. Su cuntratu balet pro tres annos. Tocat a boisàteros a giuigare su traballu nostru in custos annos.”

Mancari chi is polìticos de dereta e puru cussos de su Movimento 5 Stelle si siant chesciados de is seberos narende chi sunt siguramente de lìnia renziana, e chi ant pigados is diretores noos sena de àere fatu unu bandu e sena trasparèntzia, su dg de sa Rai Campo Dall’Orto at decraradu chi su traballu est istadu fatu in sa prus libertade intelletuale manna. “A ischertare duas fèminas comente ghias e donare vida a una mudadura generatzionale est sa manera pro unu benidore mègius de su servìtziu pùblicu”.

de Manuela Ennas