Su Presidenti de sa Repùbblica at scapiau su Parlamentu. Eletzionis su 4 de martzu chi benit

Pustis de ai scapiau su Parlamentu, su Presidenti de sa Repùbblica at cunfirmau su prèmier Gentiloni. Su guvernu at a mantenni totu is poderis.

Scapiau su Parlamentu

Ariseru a meri su Presidenti de sa Repùbblica Sergio Mattarella at scapiau su Parlamentu. Delùdius cussus chi ddi pregontànt de no ddu fai ancora po permiti a su Senau de aprovai sa legi apitzus de su ius soli.

Sa data de is eletzionis dd’at cunfirmada su Consillu de is Ministris de ariseru e totu, e at a essi su 4 de martzu chi benit. Impari a is polìticas s’at a votai in sa matessi dì puru poi is regionalis. Intra de su 23 de martzu ddoi at a ai su primu atòbiu de su Parlamentu nou.

Su Presidenti Mattarella no at pregontau a Gentiloni de si dimiti, ma dd’at cunfirmau. In totu su tretu de immoi a sa formatzioni de unu guvernu nou at a abarrai in càrriga su Guvernu ghiau de Gentiloni. Su guvernu no at a tenni poderis limitaus sceti a s’amministratzioni ordinària, ma at a tenni totu is poderis, ca su Parlamentu no dd’at mai liau sa cunfiantzia.

S’esecutivu at a depi portai a innantis calincuna dexena de decretus de lompimentu de leis, at a pigai parti a is atòbius europeus e at a aprontai puru su DEF – Documentu de Economia e Finàntzia – chi tocat a mandai a Bruxelles intra de su 10 de su mesi de abrili.

Unu guvernu chi potzat traballai sena de lìmidis est de importu puru in previsioni de cussu chi at a podi sutzedi pustis is eletzionis. Chi no at a bessiri unu bincidori, comenti parit probàbili, no at a essi possibili formai unu guvernu nou e a su Presidenti de sa Repùbblica at a tocai pregonai àteras eletzioni – si pensat giai a su mesi de làmpadas o de argiolas -.

de Boxis