Su ius soli no dd’aprovant

In su Senau no s’est lòmpidu a su nùmeru legali po aprovai sa lei apitzus de su ius soli. At a tocai a su Parlamentu nou a dda discuti.

Su ius soli no at a essi lei

Ariseru in su Senau no s’est lòmpidu a su nùmeru legali po discuti sa lei apitzus de su ius soli. Mancàt totu su M5s, is senadoris de centru e 1/3 de is senadoris de su PD.

Sa discussioni apitzus de su ius soli fiat posta in calendàriu in manera de essi fata pustis s’aprovatzioni de sa lei finantziària. Su guvernu at bòfiu aprovai po primu sa lei finantziària, ca po nai eja a su ius soli iat a ai dèpiu ponni sa cunfiàntzia, sciendi chi de aici arriscàt de no dda otenni e duncas chi sa lei finantziària no iat a essi stètia aprovada.

Sa discussioni dd’ant remandada a su 9 de su mesi de gennàrgiu, ma su Parlamentu at a essi sciòlliu su 28 o su 29 de su mesi de Idas. Duncas s’allega at a essi pigada in cunsideru – forsis – de su Parlamentu nou.

De ariseru is fortzas polìticas s’incurpant apitzus de sa responsabilidadi po su fallimentu de sa lei.

Liberi e Uguali incurpat a su PD, su PD incurpat a su M5s. Prexau Calderoli de sa Lega chi narat chi est po mori sua chi sa cosa no est passada, ca est stètiu issu a preguntai de verificai su nùmeru legali.

Sa lei apitzus de su ius soli prebidiat de ammanniai is critèrius po otenni sa citadinàntzia italiana e pertocàt pruschetotu is pipius nàscius in Itàlia de mammas e babbus stràngius o is pipius arribaus in Itàlia candu fiant piticus meda.

de Boxis