Casteddu. Degòlliu ferroviàriu cun 70 ingortus

Su degòlliu ferroviàriu faciora de is otu de mengianu in sa lìnia de sa metropolitana lèbia intra de Pirri e Casteddu

Degòlliu ferroviàriu in Casteddu

Degòlliu ferroviàriu custu mengianu in Casteddu: sprama manna po duus trenus de sa metropolitana lèbia chi si funt atumbaus. Funt 70 is personas ingortas, duas in manera grai, unu de is machinistas e una passegera. Fiant is 8 candu acanta de su Centru Cummertziali Auchan in Pirri nc’est stètiu s’incidenti. Unu trenu fiat arribendi de Casteddu faci a Pirri e s’àteru fiat partiu de pagu de su Centru Cummertziali. Is passegeris fiant pruschetotu studiantis. Is ambulantzas de su 118 e is agiudus funt lompius luegu, impari a is pompieris chi ant dèpiu traballai meda po tirai a foras de is lamieras su machinista ingortu. Is ingortus ddus ant portaus a su spidali Brotzu de Casteddu.

Parit chi sa nexi de su degòlliu ferroviàriu siat de unu scàmbiu de is binàrius chi no at funtzionau comenti si depit e is trenus si funt agataus faci a pari chena de podi straviai s’atùmbidu.

Disprexeri mannu in totu sa Sardìnnia. Sa noa at fatu luegu su giru de is social network aciungendi pensamentu in is parentis de is pendularis. Nd’ant chistionau fintzas is testadas giornalìsticas italianas prus de importu e is televisionis chi ant fatu servìtzius in direta de Casteddu.

Su Procuradori Guido Pani at abertu un’indàgini po su degòlliu ferroviàriu e at ordinau su secuestru de is duus trenus.
Ant lassau dichiaratzionis a pitzu de s’acadessimentu su Presidenti de s’Arst Antonio Giovanni Caria e s’Assessori a is trasportus Massimo Deiana chi funt sighendi de acanta su svilupu de is indàginis e de s’istadu de saludi de is ingortus.

S’incidenti de oi lompit in unu tempus innui su setori de is trasportus in Sardìnnia est bivendi dificultadis mannas e polèmicas chi aici no s’ant a studai fatzìlmenti.

de Redatzioni