Casteddu e a inghìriu. Cun is ogros de Francesco Alziator

Unu progetu chi pertocat su ligàmine intre de Francesco Alziator e sa tzitade de Casteddu.

Francesco Alziator e Casteddu

In s’Istitutu Iscolàsticu “Eleonora de Arborea” de Santu ‘Èngiu in custas dies sunt ponende in òpera una faina didàtica chi pertocat sa figura de su gradu iscritore Francesco Alziator.

Su progetu, finantziadu dae sa Regione Sardigna, cuncordadu dae s’assòtziu culturale Boxis at inclùdidu unu laboratòriu de aprofundimentu subra is òperas de Francesco Alziator, cun atentu mannu a is logos de Casteddu chi ddi fiant in su coru e a is ammajos chi custos logos fiant capassos de ddi fàghere nàschere.

Logos chi Francesco Alziator contat in manera ispantosa, tantu chi parit chi faeddent, chi analizat pro s’istòria issoro, pro su sentidu issoro, su ruolu issoro a intro de is dinàmicas sotziales de Casteddu a is tempos suos.

In prus de sa letura de is òperas suas e a su meledu chi nd’est essidu a pìgiu s’est acumpridu in su matessi tempus unu laboratòriu teòricu de editing video chi at permìtidu a is pitzocos de connòschere is potentzialidades divulgativas e narrativas de custa aina.

Movende de su traballu fatu, cun sa chirca de materiales de archìviu e a su contributu de chi l’at connotu, istimadu o istudiadu a fundu, s’assòtziu Boxis est aparitzende puru unu web doc, est a nàrrere unu produtu multimediale interativu pensadu pro un’impreu in internet e una partetzipatzione ativa de s’impitadore, chi podet seberare de esplorare su documentàriu in ogni parte cando e comente cheret.

A pitzu de sa figura de Francesco Alziator e is interessos chi teniat at a faeddare su professore Duilio Caocci, dotzente de Letteratutra italiana, Literadura sarda e Literaduras regionales de s’Universidade de Casteddu, in s’atòbiu dedicadu a issu chi s’at a tènnere cras a mengianu, su 22 de Mese de Idas in su Teatru de Santu ‘Èngiu, pro is istudiantes de tou s’ Istitutu.

de Manuela Ennas