Eletzionis in Catalùnnia. Bincint is indipendentistas ma is catalanus abarrant spartzius

Me is eletzionis in Catalùnnia is indipendentistas otennint sa maioria de is scannus ma no de is votus.

Eletzionis in Catalùnnia

Pustis su votu de ariseru sa Catalùnnia abarrat spartzida in duas partis. Is indipendentistas otennint sa maioria de is scannus de su Parlamentu – 70 asuba de135 – ma no sùperant su 50% de is votus e si firmant a su 47,5%.

Su partidu prus votau est su partidu de centru Ciudadanos, contràriu a s’indipendèntzia, chi at otènniu 37 scannus. Su segundu partidu, cun 34 scannus, est Junts de Catalunya de s’ex Presidenti Carles Puidgemont, chi s’est fuiu in Bèlgiu pustis su mandau d’arrestu firmau de is giugis ispagnolus a s’incras de sa decrarada de indipendèntzia unilaterali.

Sa participatzioni a su votu est stètia de su 82%, manna meda duncas, e testimòngiat cantu su votu fessit de importu po is eletoris de sa Catalùnnia. “Una participatzioni record, stòrica, e su resultau no ddu podint dennegai” at nau luegu Puidgemont.

Puidgemont festat, narendi puru chi “sa Repùbblica catalana at bintu sa monarchia” e chi “a Rajoi dd’ant bintu”. Su premier ispagnolu at pèrdiu in manera diaderus grai, ca su partidu suu est arribau po ùrtimu e ndi calat de 11 a 3 deputaus regionalis. Sa cosa at a podi tenni puru cunseguèntzias mannas apitzus de su guvernu natzionali e de su benidori polìticu de Rajoi etotu.

Duncas chi boliat s’indipendèntzia no at mudau idea mancai de candu est inghitzada sa crìsi si nci siant fuias de sa Catalùnnia prus de 3 milla aziendas e s’economia de sa regioni siat andada sèmpiri prus mali. E mancai s’idea de s’indipendèntzia no praxat a s’opinioni pùbblica internatzionali, po primu a s’Unioni Europea chi est contrària meda. “Sa positzioni de s’UE apitzus de sa Catalùnnia no at a mudai” at nau luegu su porta boxi de sa Commissioni Europea.

Immoi ita at a sucedi? In s’interis, chi Puidgemont torrat in Ispagna dd’arrestant. Su guvernu catalanu nou at a depi detzidi chi sighiri cun sa segadura unilaterali cun Madrid o inghitzai a arrexonai. Ma s’arrexonu a custu puntu cumbennit a Rajoi puru.

de Massimiliano Meloni