Su viàgiu de Papa Franciscu in Àfrica

Timoria po sa seguresa de Papa Franciscu in Àfrica ma issu sighit etotu po portai unu messàgiu de ispera in custa terra

Papa Franciscu in Àfrica

Papa Franciscu at inghitzau oi su viàgiu in Àfrica lompendi a Nairobi, sa capitali de su Kènia. Su viàgiu arribat quindixi diis apustis is atentaus de Parigi e in una situatzioni internatzionali perigulosa meda. Egitu, Tunisia, Turchia, no passat una dì sena de un’atentau terrorìsticu in su mundu. S’Europa est bivendi sa timoria chi cussu chi est sutzèdiu a Parigi siat sceti s’inghitzu de una batalla longa chi at a fai mudai is abitùdinis de vida de totu nosu ocidentalis. Dònnia dì nci funt allarmis in is prus citadis importantis de s’Europa. Bruxelles est una citadi pantàsima, in statu de allarmi, paralizada.

S’8 de su mesi de idas at a inghitzai su Giubileu in Roma e su perìgulu de calincuna atzioni ispantosa de su terrorismu est cosa de no pigai in manera lèbia. Is servìtzius segretus de totu su mundu tenint informatzionis a pitzus de s’intentzioni de bociri su Papa e fai atentaus in sa citadi de Roma. Ma Papa Franciscu at giai nau chi no nci pensat mancu pagu pagu de abarrai serrau in su Vaticanu e de cambiai su modu suu de bivi. Po su Papa sa Crèsia no depit fai binci sa timoria e depit abarrai aberta.

A chini boliat chi issu essit annullau su viàgiu in Àfrica, po su perìgulu chi iat a tenni sa vida sua, Papa Franciscu at arrespostu chi non nci pensat nemancu. Bolit portai unu messàgiu de ispera in custa terra chi bivit dònnia di in mesu de sa pobertadi e de sa violèntzia.

Ma is perìgulus funt medas. Su primu logu de visitai in su viàgiu est su Kènia, una natzioni chi connosciit beni ita bolit nai a bivi cun su fanatismu religiosu in domu sua et innui is atentaus de is islamistas somalus ant bociu centenas de genti – arregordaus pruschetotu sa stragi in s’Universidadi de Garissa in s’Abrili passau cun 148 mortus -. Pustis is atòbius de su Papa funt in Uganda e in Repùbrica centruafricana. Papa Franciscu at nau chi sa timoria sua non est po is atentaus ma po is sinzabas. Isperaus chi tèngiat arrexoni issu.

de Massimiliano Meloni