Su palu de is fassonis in Santa Justa

Domìnigu 28 de austu a Santa Justa su palu de is fassonis. Una manifestatzioni po arregordai is traditzionis localis e promovi su territòriu.

Su palu de is fassonis

Domìnigu 28 de austu a is dexi de mengianu in Santa Justa ant a torrai in àcua is fassonis, is barchitas traditzionalis fatas de cannas. De su 1978 dònnia istadi custas barchitas s’isfidant in unu palu, chi est un’atòbiu de importu aìnturu de su mundu de is traditzionis sardas. Po mori de cust’atòbiu s’arregordu de is fassonis, impreaus in s’istani finas a is annus ’60, podit bivi in su tempu de oi.

Is fassonis funt barchitas antigas meda: is studiosus pensant chi potzant essi indiritura de orìgini fenìcia. Àteras barchitas chi ddis assimbillant fiant impreadas de is civilidadis precolombianas in Amèrica, comenti testimòngiant is agataduras in su lagu Titicaca in Perù.

Po fai is fassonis is piscadoris impreànt is cannas, chi crescint biatzas in totu s’istani de Santa Justa. Ddas boddiant in is mesis de maju e de làmpadas e ddas faiant sicai in su soli po formai fascis acapiaus cun funis vegetalis. Is fassonis prus antigus no teniant logu po si sètziri e po ddus fai movi is piscadoris impreànt su cantoni, unu fusti fatu cun tres cannas longas acapiadas impari. Su fassoni a cantoni beniat impreau de is piscadoris de Santa justa e de Nurachi, in Cabras invecis is piscadoris impreànt su fassoni a remus, ca s’istani de Crabas est prus fundudu e no faiat a impreai su cantoni.

Dònnia piscadori si faiat is fassonis suus, e ndi depiat fai asumancu tres a s’annu, poita ca cun s’àcua is cannas a sa fini si pudriànt e de aici sa barchita no serbiat prus a nudda. Candu finiat de piscai, su piscadori poniat su fassoni a prumu, a foras de s’àcua, po dda fai sciugai in su soli.

Sa manifestatzioni est un’ocasioni de promotzioni econòmica e turìstica de Santa Justa e de s’istani, cun laboratòrius, vìsitas ghiadas, mustras de prodotus localis. Su palu at a essi domìnigu a mengianu, ma sàbudu a mericeddu nc’at a essi sa sagra de sa pasta cun càvuru e domìnigu a mericeddu sa sagra de su mugheddu arrustiu.

de Massimiliano Meloni