Limba. Cui prodest?

Est torrende a sulare forte su bentu de sa limba sarda con totu is chistiones chi dae annos si portat a palas

Chistiones de limba

Non meravigliatevi per questo mio articolo. Non tanto per i contenuti, non tanto per le domande che mi pongo e le risposte che non trovo, quanto per il modo in cui lo scriverò. Ma non vorrei rivolgermi petzi a is chi leghent o iscrient in limba comuna o sceti a cussus chi ligint o scriint sighendi is arrègulas. Speru aici de arrennesci de lompi a totus, ca bortas meda sutzedit chi si iscriu sighendi is arrègulas de sa limba comuna is campidanesus no ligint nemancu a picu, e si iscrio sighende is règulas de su chi narant “campidanesu”, is àteros faghent sa matessi cosa. E si chistionu cun sa fueddada mia, sa cosa andat beni, ma chi naro chi pro mene si depet traballare pro favorèssere un’impreu de unu sardu comunu e cumpartzidu chi siat aguale in totu sa Sardigna, no andat prus bene. E tando chi si faghet praghere, proai a ascurtai su chi bollu nai chena de tenni pregiudìtzius po comenti apu scritu custu fueddus.

No est colada mancu una chida de is duos addòbios a pitzu de sa limba sarda, unu in Casteddu e s’àteru in Tàtari, chi ant torradu a abèrrere su “testu de Pandora” de sa polìtica linguìstica.

Chi sighit unu pagu is chistionis de sa lìngua sarda at a ai cumprèndiu leugu de ita seu fueddendi. Est torrende a sulare forte su bentu de sa limba con totu su càrrigu de polèmicas chi dae annos si portat a palas. Polèmicas chi de sèmpiri ant acumpangiau custu tretu de sa lìngua nosta comenti un’umbra ingorrosa. E a candu po su standard, a candu po is variantis, a candu po su bilinguismu, a candu po sa leadership, a candu po is leis, a candu po su dinari, a candu po sa crèsia. E no si ndi essit prus! E gasi colant is annos. E prus si faghet e prus si chertat. E prus pagu si fait e prus pagu si arrexonat. E donniunu traballat po sarvai sa lìngua, ma nemus chi torrit unu pagu agoa po imparai de is esperièntzias passadas. Ogni unu tenet s’emendamentu suo e niunu ascurtat is emendamentos de is àteros.

Paret chi ideas pro pòdere barigare custas polèmicas bi nde siant puru ma abarrant cuadas comente una prenda pretziosa. Ma aici difìtzili at a essi? A cantu parit eja! E prus si circat de cumprendi is arrexonis de totu custu avolotu e prus si ndi pesant fueddus grais a candu contras a unu e a candu contras a s’àteru. Sa polìtica non leat una positzione crara e si nde essit narende chi sa neghe est totu de custu trèulu intre cungregas contràrias. E b’est chie pregontat sa paghe e chie non nde bolet intèndere. E calincunu a scusi e a traitoria in totu custa gherra si ndi liat, a traessu e a longu, sa parti manna de sa scena, lassendi chi siant is àterus a si chesciai e artziai sa boxi .

Tando cui prodest? De seguru no a sa limba.

Pro nde contare una, carchi die a como faghende sardu in s’iscola apo chircadu de acrarire pro ite su sardu a die de oe non tenet galu is deretos chi meresset. Is pitzinnos non cumprendiant totu custas dificultades acapiadas a sa limba.” Ma insaras is mannus puru certant comenti a is pipius?”- M’ant preguntadu. E ite li naras? Nono? – “Ma nosu pipius certaus po is cositeddas nostas, candu unu mi ndi furat is bobbois, chi est prus lestru de mei in bitzicleta, candu tenit una malliedda prus bella de sa mia”. “Ma comente si faghet a brigare pro sa limba? No est petzi mea o tua o de chie la faeddat. Sa limba est de totus! Fintzas de chie galu non la connoschet”. Ah! sa boghe de s’innotzèntzia de is pitzinnos.

E difatis sa lìngua no est arroba privada. Est unu beni comunu. Est de ogni sardu, non petzi de is chi ogni die chircant de nde tènnere cura. Est una richesa pro totu sa Sardigna e pro totu su mundu. E is chi funt cunvintus chi s’àndala de sa lìngua siat in is manus insoru, tocat chi nci pentzint beni a su chi funt faendi. Mancari diant pòdere pregontare agiudu o consìgios a is pitzinnos chi in contu de limba mi paret tèngiant prus abbistesa de is mannos. O a su mancu tenent una tabula rasa in conca chi ddis permitit de bìdere cun craresa ite at fatu de a veras profetu a sa limba fintzas a immoe e ite imbetzes est acabbende de dda fàghere mòrrere.

de Manuela Ennas