Afterhours. Trinta annos de mùsica

Cuntzertu in Terraba pro is trinta annos de atividade de is Afterhours, sa band ghiada dae Manuel Agnelli.

30 annos de Afterhours

Sàbadu 26 de Austu, a intro de su “Nieddittas groove”, unu fèstival aparitzadu in Terraba pro festare is 50 annos de atividade de sa sienda Nieddittas, is Afterhours ant sonadu dae in antis a unu pùblicu mannu a beru, lòmpidu dae totu sa Sardigna pro ddos pòdere ammirare.

In antis de ascurtare is Afterhours su pùblicu s’est istentadu cun sa mùsica de is Sikitikis e cun sa cumpàngia de duos giogadores de su Casteddu, Rafael e Deiola, sende chi dae ocannu sa sienda Nieddittas est sponsor ufitziale de s’iscuadra.

Is Afterhours àrtziant in su palcu a tardu: s’alluent is lughes e totu in unu chiterras, violinu, bassu e bateria cumintzant a sonare. Sa primu cantzone est Strategie. Unu saludu lestru e si sighit cun Germi. Su tempus de torrare a pigare alenu e arribbant Male di Miele e Rapace. Su pùblicu est giai in un’istadu metafìsicu, in èstasi pro Agnelli e cumpàngios.

Sighit cun Il sangue di Giuda (su violinu de Rodrigo est ispantosu) e cun Il paese è reale, sa cantzone pagu assortada chi aiant portadu a Sanremo.

“Un’album chi rapresentat una mudada, fintzas dolorosa (ca est acapiadu a sa morte de su babbu de Manuel n.d.r.) – ma chi serbit a serrare su chirco. Tocat a serrare is chircos pro nde abèrrere àteros”. Cumintzat aici sa parèntesi dedicada a s’ùrtimu traballu “Folfiri o Folfox” cun s’esecutzione de cantzones comente Grande, Non voglio ritrovare il tuo nome, Né pani né pesci, L’odore della giacca di mio padre e Costruire per distruggere. S‘ispetàculu est totu unu creschende. E sighint cun Ballata per la mia piccola iena e Voglio una pelle splendida.

Totu is presentes tzacant is manos e cantant e ballant. Cando is Afterhours intonant 1.9.9.6. s’emotzione s’est fata un’unda umana.

Sa band donat dimustratzione de capatzidades istrumentales chi lassant su pùblicu a buca aberta. Sighint ancora cun Non è per sempre, Quello che non c’è e pro serrare, a pustis de duas oras e mesu de cuntzertu, cun sa famada Bye Bye Bombay.

Unu pagu comente su chi naramus pro su binu ca cando imbetzat divenit prus bellu. Aici e totu is Afterhours: posca de trinta annos de carriera onorada, sa bellesa de dòighi album publicados e chentinas de cuntzertos a palas arreneschent galu a si megiorare e a sighire a ispantare su pùblicu chi nde essit dae su cuntzertu comente èsseret imbriagu. Ma a diferèntzia de su binu, però, sa rock band milanesa no infuscat sa memòria de custa note, ma de seguru at a lassare arrastos fungudos in sa mente de chie ddoe fiat.

de Manuela Ennas