It’est sutzèdidu chida colada. Dae su 11 a su 17 de abrile 2016

Su resumu de is novas prus de importu de chida colada pro is giornales

Pìndulas. 11 - 17 de abrile 2016
  • Domìniga de votatziones in Itàlia. Si votat pro su referendum a favore o contra a is berrinas in su mare. In Sardigna nd’at pesadu polèmicas meda su parre de su Presidente de sa Regione chi at naradu chi at a votare No.
  • Est mortu Gianroberto Casaleggio, ideòlogu e fundadore de su Movimento Cinquestelle. Fiat malàdiu de carchi mese. Tocat a bìdere comente ant a sighire is ainas de su Movimentu sena de issu. Reatziones a custa noa dae totu su mundu polìticu.
  • Sa Coldiretti at blocadu sa Nùgoro-Otzana. Sa protesta, pro preguntare s’interventu de sa Regione Sardigna, pertocat su prètziu de su late e is prèmios comunitàrios. Sa Sardigna, a cantu paret, est s’ùrtima regione a presentare is pràticas pro is prèmios. Minetzas de protesta in is àteras provìntzias puru.
  • Pensiones. Lompet su traballu partziale (Part-time) giuadu pro chie est acanta de andare in pensione. Su Ministru de su traballu Giuliano Poletti at firmadu su decretu chi permitit a is traballadores de su setore privadu, chi diant a dèpere traballare prus pagu de àteros tres annos, de fàghere un’acordu cun su mere pro nche passare de su traballu a tempus prenu a su traballu a tempus partziale.
  • Emigrantes. S’Itàlia est su paisu chi at registradu su nùmeru prus artu de lòmpidas in custa chida. Ddu narat s’Organizatzione internatzionale pro is emigratziones (IOM). In Casteddu puru est lòmpida una nave greca cun 235 pròfugos.
  • Papa Bergoglio est andadu in s’ìsula de Lesbo pro bìdere sa situatzione de is emigrantes. In pare a su Patriarca Bartolomeo e a s’Archipìscamu Hieronymos at portadu unu messàgiu de paghe e amistade a is emigrantes, narende chi non sunt a sa sola e chi issu est preguntende a s’Europa e a totu su mundu de lis agiudare.
  • Terremotu violentu in Ecuador. Sunt giai 77 vìtimas e prus de 500 is chi sunt abarrados fertos. L’at naradu su Presidente Jorge Glas. Decraradu s’istadu de emergèntzia in ses provìntzias.
  • Bruxelles. S’Itàlia est su paisu europeu cun su nùmeru prus artu de gente chi bivet cun “privatziones materiales graes”, bolet nàrrere gente pòbera. Est cantu resurtat dae is datos de s’ Eurostat pro s’annu 2015.
  • Emigrantes. S’Austria est pronta a serrare is làcanas de su Brennero. “Chi s’Itàlia at a sighire a fàghere intrare is emigrantes, s’Austria at a dèpere serrare su passadòrgiu. Gasi non si podet andare a dae in antis”. Est cantu at decraradu su Ministru austrìacu pro s’amparu, Hans Peter Doskozil, in un’addòbiu de su partidu suo. Avolotu mannu intre de su mundu polìticu, ma fintzas intre de is chi traballant in su cummèrtziu.

De Manuela Ennas