Tzerachias militaris. Firmau in Roma un’acordu intra de su Presidenti de sa Regioni Pigliaru e sa Ministra Pinotti.

S’acordu firmau ariseru in Roma prebidit plajas lìberas de tzarachias militaris e s’interrutzioni in s’istadi de is esercitamentus me is polìgonus

Su Presidenti de sa Regioni Sardìnnia Francesco Pigliaru e sa Ministra de s’Amparu Roberta Pinotti ariseru in Roma ant firmau un’acordu apitzus de is tzerachias miltaris po ddas smenguai in s’Ìsula.

“Est su primu passu concretu, sena de nisciuna contrapartida de parti de sa Regioni, faci a un’ecuilìbriu nou chi eus pediu finas de s’inghitzu, ca fiaus fortis puru po mori de su mandau de su Consillu Regionali” at nau Pigliaru.

Cussu de is tzerachias militaris est unu problema obertu de 40 annus e pertocat 30.000 ètarus de territòriu chi faint parti de su demàniu militari.

Sa tarea de s’acordu est s’ecuilìbriu nou, cosa chi Pigliaru iat pediu a su guvernu giai in su 2014, in sa Segunda Cunferèntzia naztzionali apitzus de is tzerachias militaris. Su Presidenti de sa Regioni iat postu custa chistioni pustis sa motzioni votada a s’unaniminidadi de su Consillu Regionali in su mesi de làmpadas 2014.

S’acordu firmau ariseru prebidit plajas lìberas de tzerachias e s’interrutzioni de is esercitamentus me is polìgonus de su primu de su mesi de làmpadas a su trinta de su mesi de capudanni. Su Ministeru de s’Amparu at a torrai plajas nodidas comenti cussa de Portu Tramatzu, in su polìgonu de Cabu Teulada, e cussas de S’Ena de S’Arca in su poìligonu de Cabu Frasca e at a lassai lìberas de su mesi de làmpadas a su mesi de capudanni is Plajas Biancas de Cabu Teulada e sa Plaja de Murtas de Cabu de Santu Laurentu.

S’acordu prebidit puru su svilupu nou de sa scola po sutuficialis de sa Marina in Madalena, indennizus a is Comunus e a is piscadoris de Cabu Frasca e un’area de respetu po is zonas archeològicas.

“Eus traballau unus cantu de annus apitzus de custa tarea e duncas seu cuntenta meda. No m’arregordu àterus acòrdius prima de immoi apitzus de is tzerachias militaris” a nau sa Ministra Pinotti.

de Boxis