Brexit. Su Rènniu Uniu saludat a s’Unioni Europea

A su referendum po sa Brexit at bintu s’eja cun su 52 po centu de is votus. Degòlliu mannu in is mercaus finantziàrius e in su mundu polìticu e culturali

At bintu sa Brexit

Duncas est Brexit. Sa majoria de is tzitadinus de su Rènniu Uniu at detzìdiu de furriai is palas a s’Unioni Europea e de nci bessiri. Mancai is prus poderis mannus polìticus, econòmicus, culturalis e intelletualis ingresus, europeus e finas americanus – nc’at provau Obama puru – ant circau in dònnia manera de cunvinci is britànnicus, no nc’est stètiu nudda de fai.

S’arresultau est craru: s’eja apitzus de sa Brexit at bintu cun su 52 po centu – at votau su 72,11 po centu de is eletoris -. In custas diis parit chi su mundu si ndi siat scidau de unu bisu e depat castiai cun ogus nous a sa realidadi. Genti meda parit chi est ferta a conca e chi no nci potzat crei chi est sutzèdiu diaderus. Est comenti chi a sa bìncida de s’eja, a sa fini, nci credessint in pagus.

Luegu sa cosa at fatu amachiai is mercaus finantziàrius – chi si spantant po nudda, figuraisì po una cosa de aici – : sa sterlina at pèrdiu valori meda torrendi indiritura a su livellu de su 1985, is bursas, totus negativas, ant abruxau duus milla milliardus in una dì sceti.

Su Premier britànnicu David Cameron s’est dimìtiu luegu, e no ndi podiat fai de mancu ca totus ddi donant sa nexi de custu arresultau, ca issu at promìtiu su referendum apitzus de sa Brexit po binci is ùrtimas eletzionis. Est una cosa ispantosa: nisciunus iat a depi tenni nexi po ai promìtiu o permìtiu unu referendum, ca candu unu pòpulu votat e narat comenti dda pensat no est agiumai una cosa mala, est sceti democratzia.

Sa Merkel at convocau un’atòbiu cun Renzi e Hollande po detzidi ita fai, ca is àterus forsis funt de prus pagu importu. Su Presidenti de su Parlamentu europeu Schulz e su Presidenti de sa Commissioni europea Juncker ant nau chi sa bessida de su Rènniu Uniu de s’Unioni andat fata luegu. Sa timoria est chi àterus stadus europeus fetzant sa matessi cosa: referendum e adiosu.

E immoi chi depiat essi ora de arrexonai beni apitzus de cussu chi est sutzèdiu, is arrexonus funt casi totus in una diretzioni: chi at votau eja apitzus de sa Brexit no cumprendit nudda. Ca cussus chi nci bolint bessiri de sa UE depint essi amarolla poberus e ignorantis, mancai xenofobus o indiritura razistas.

Parit una semplificatzioni tropu còmoda, un’avilimentu de s’opinioni de is àterus po no si ponni in discussioni. Su votu de is britànnicus invecis iat a depi essi s’ocasioni po àteras reflessionis, mancai po arreconnosci chi s’Unioni Europea no funzionat aici beni comenti a genti meda ddi praxit a pensai. Ca forsis is tzitadinus intendint de essi sèmpiri prus atesu de su poderi, chi soventi custu poderi no sciint nimancu ita faci tèngiat, chi parit chi sa democratzia siat unu fueddu sena de sentidu, ca a chi cumandat no ndi ddi importat nudda de cussu chi pensat sa genti, pobera e ignoranti.

Eus a benni e biri chi sa Brexit at a podi essi s’ocasioni po una spinta noa a su processu d’integratzioni, po una partèntzia noa o s’inghitzu de sa fini de s’Europa chi connosceus.

de Massimiliano Meloni