Berrinas. Is arrexonis de s’eja e de su no

Domìnigu 17 de abrili su referendum apitzus de is berrinas. Bieus is arrexonis de chini est a favori de votai eja e de chini est a favori de votai no

referendum berrinas

Domìnigu 17 de abrili s’at a tenni su referendum apitzus de is berrinas. Is italianus ant a depi detzidi si proibiri (votendi eja) s’annovamentu de is concessionis po bogai gas e petròliu de su mari aìnturu de is 12 mìglias de sa terra. Sa lei chi nc’est immoi prebidit giai chi no si podint donai àteras concessionis aìnturu de is 12 mìglias. Calisisiat s’arresurtau de su referendum, invecis, is cuncessionis prus atesu de custu tretu s’ant a podi sighiri a donai.

Is arrexonis de chini est a favori de votai eja

Segundu is comitaus “no-triv” e is assòtzius po sa defensa de s’ambienti prus de importu, comenti WWF e Greenpeace, tocat a firmai is berrinaduras po evitai dannus a s’ambienti e a sa saludi. Mancai issus e totu ammitant chi no est possibili in su mari nostu unu degòlliu ambientali comenti cussu incapitau in su 2010 in su Golfu de su Mèssicu, candu est tzacarrau s’arrepranu petrolìferu Deep Water, est sèmpiri possibili chi nci siat un’incidenti.

Po is “no-triv” is berrinas pròvocant dannus mannus a su turismu puru, ma isssus faint finas arrexonamentus econòmicus. Difatis issus narant chi is royalties, est a nai su dinai chi is cumpangias de su petròliu pagant a su Stadu italianu po is concessionis, funt is prus bàscias de su mundu, su 7% po bogai su gas e su 4% po bogai su petròliu.

Perou s’arrexoni printzipali de chini est po s’eja est polìtica. Is promovidoris de su referendum contra is berrinas ddu narant in manera crara. Bolint donai a su guvernu unu signali polìticu contràriu a su petròliu e a su gas (is idrocarburis) e a favori de unu prus impreu mannu de is energias diferentis comenti su soli o su bentu.

Is arrexonis de chini est a favori de votai no.

Su comitau “Attivisti e razionali”, chi tenit comenti Presidenti s’ex deputau de su PCI e de su PDS Gianfranco Borghini est stètiu fundau contra a su referendum apitzus de is berrinas. Po su comitau a sighiri a bogai gas e petròliu de su mari est una manera segura de limitai s’imbrutamentu poita ca faendi de aici funt prus pagus is petrolieras chi andant et torrant in su mari italianu ammenguendi de aici is possibilidadis chi incapitit un’incidenti.

Chi a binci at a essi s’eja, narat su comitau po su no, genti meda iat a perdi su traballu. Sceti in sa provìntzia de Ravenna funt 7 milla is personas chi traballant in su setori, in manera dereta o no.

Po su chi pertocat sa saludi, narant cussus de su comitau po su no, no nc’est nisciuna circa scientìfica chi amostit chi is berrinas ammanniant is maladias. Po issus no est beru nimancu chi is berrinas faint dannu a su turismu. S’Emìlia Romagna, chi est sa regioni cun su nùmeru prus artu de berrinas e de arrepranus in mari, est una de cussas cun su setori turìsticu chi andat prus beni in Itàlia. In Basilicata su setori turìsticu s’est ammanniau meda in is ùrtimus annus mancai ddoi siant is berrinas.

Su comitau po su no cuntestat su valori polìticu de su votu. Difatis narant chi is regionis, chi ant promòviu su referendum contra is berrinas, in custa manera dda bolint fai pagai a su guvernu poita ca dd’est liendi poderis po mori de is arreformas costitutzionalis, po su chi pertocat s’energia puru.

de Massimimiliano Meloni