Eletzionis aministrativas. Chini at bintu?

Po sciri chi at bintu is eletzionis aministrativas tocat a no ponni in menti a is leaders de is partidus, chi funt capassus de nai totu e s'incontràriu puru.

Is bincidoris de is eletzionis aministrativas

E insaras, chini at bintu is eletzionis aministrativas? Comenti sèmpiri, a parri de is leaders natzionalis de is partidus ant bintu… totus. S’arrexonu a sa basi de custu cumbincimentu est sìmplici: is aremigus – polìticus eus a sperai – ant aciapau arresultaus prus piticus de cussus chi pensànt de otenni. Comenti a nai: deu apu bintu poita tui no ti depis crei de ai bintu.

Po su PD is Cincus Steddus no funt andaus beni comenti narant de essi andaus ca eja, ant a ai puru bintu in Roma e ant a essi andaus beni mancai in Torino, ma miga ant bintu in totui, giai chi nd’ant lassau a is àterus puru. Po is Cincus Steddus su PD est indiritura giai mortu, ca su Movimentu in Roma est su primu partidu, andat a su ballotàgiu in Torino puru e passièntzia chi no est andau pròpriu beni in Milano e in Napoli. Po su PD e is Cincus Steddus sa dereta est sceti un’arregordu, mancai siat andada beni in Milano e andat a su ballotàgiu in Napoli puru. Po sa Lega, Fortza Itàlia e Fradis d’Itàlia is àterus no funt andaus miga beni meda, ca chi issus fiant stètiu unius si dd’iant ai fata biri, comenti chi dd’essint detzìdiu is àterus de ddus fai partziri.

Parit cosa de arriri ma dònnia borta chi nci funt eletzionis est sa matessi cosa. E is arrexonus parint ancora prus a foras de sentidu candu is eletzionis funt eletzionis aministrativas, ca is partidus candu ddis fait comodu donant un’interpretatzioni natzionali a is cosas localis e un’interpretazioni locali a is cosas natzionalis.

Comenti chi s’eletori no arrespondat a lògicas e arrexonus diferentis candu votat po su Parlamentu, po genti chi nimancu connoscit, o po sa pròpria citadi o indiritura bidda, genti chi invecis connoscit beni. Perou est beru puru chi candu si votat in citadis comenti Roma, Milano, Torino, Napoli, unu valori unu pagu natzionali su votu ddu tenit puru.

Calincunu iat a depi intendi e arreconnosci su sonu e corru, candu nc’est, e no fai finta chi totu andit beni. E calincunu àteru iat a depi acabai de fai statìsticas ponendi impari Roma e sa bidda de calincuna dexina de personas, ca de aici est pighendi in giru a issu e totu. Perou est beru puru chi sa polìtica est pròpriu custa: nai cosas ispantosas faendi finta de nci crei e, a sa fini, nci crei diaderus.

de Boxis