Is Provìncias nci funt ancora. E tocat a ddas fai funtzionai

Ddas boliant fai foras, iant fatu de totu po nci bogai su personali, ma is Provìncias funt abarradas innui fiant

Is Provìncias nci funt ancora

S’arreforma de is entis localis bòfia de su Guvernu Renzi prebidiat sa morti de is Provìncias. Pariat cosa fata tanti chi is Provìncias, chi giai no podiant assumi genti, depiant puru amparai su disterru de is dipendentis insoru. Sa normativa prebidiat puru chi is àterus entis chi boliant assumi dipendentis, prima de totu depiant pigai personali de is Provìncias.

Sa cosa est andada a innantis de aici po calincunu annu. Su personali si nc’andàt a pagu a pagu, su dinai fiat sèmpiri prus pagu, ca su Stadu smenguàt sèmpiri prus is trasferimentus e a is Provìncias perou tocàt a portai a innantis totu is funtzionis insoru.

Ma s’arreforma de is entis localis fiat acapiada a un’àtera partida giogada de su guvernu, eus a nai s’arreforma costitutzionali – su DDL Boschi -, chi no passàt custa no passàt mancu s’àtera.

Comenti est andada ddu scieus, s’arreforma costitutzionali, aprovada de su Parlamentu, dd’at annuddada s’arreresurtau de su referendum costitutzionali de su 4 de su mesi de Idas de s’annu passau. Renzi s’est dimìtiu e is Provìncias funt abarradas innui fiant.

Po su chi pertocat sa Sardìnnia sa cosa est unu pagu prus complicada ca is cuàturu Provìncias regionalis nàscias in su 2005 funt stètias annuddadas in su 2012 po mori de unu referendum regionali. In dònnia manera, puru in Sardìnnia  is Provìncias abarrant, mancai torrint a essi is cuàturu stòricas prus sa Citadi Metropolitana (sa Provìncia de Casteddu difatis est spartzida intra de Citadi Metropolitana e Provìncia de su Sud Sardìnnia).

In Sardìnnia comenti me is àteras regionis, custas Provìncias depint sighiri a portai a innantis is funtzionis insoru, pruschetotu po su chi pertocat s’edilìtzia scolàstica e is bias, e tocat a ddas fai funtzionai. E insaras po mori de un’emendamentu a sa lei finantziària mì ca in su 2018 ant a torrai a podi assumi personali a tempu indeterminau, mancai no ant a podi spendi prus de cantu spendiant po su personali chi si nc’est andau s’annu prima.

Po is Provìncias sardas nc’est un’àtera nova puru. Comenti augurau de su Presidenti de sa Regioni Pigliaru in un’atòbiu de calincuna dì fait cun is parlamentaris sardus de su centru – manca, sa Cummissioni Bilàntziu de su Parlamentu at nau eja a un’emendamentu a sa lei finantziària chi ammanniat s’agiudu de su Stadu po is funtzionis de is Provìncias sardas e de sa Citadi Metropolitana de Casteddu, chi passat de 15 a 35 millionis de èuros.

de Boxis