Blitz de sa truma Femen in Pratza Santu Pedru

Una fèmina chi fait parti de sa truma Femen at circau de ndi furai su Pipieddu de su Presèpiu in Pratza Santu Pedru.

Femen in Pratza Santu Pedru

Custu mengianu una fèmina de sa truma feminista Femen at circau de ndi furai de su Presèpiu sa stàtua de su Pipieddu.

Sa fèmina, un’ucraina de 25 annus chi ddi narant Alsa Viniograva, at fatu totu de suncuna. At ghetau in terra sa bussa chi teniat e at scuaddigau is barras de su Presèpiu tzerriendi “God is woman”. Fiat a peturras in foras e ddoi teniat scritu asuba sa matessi cosa chi fiat tzerriendi.

Sa cosa at fatu timi meda sa genti chi ddoi fiat inguni, turistas e fidelis chi fiant sighendi is funtzionis religiosas. Sa timoria est stètia manna, ca in dd’unu primu momentu sa cosa at fatu pensai chi fessit un’atentau terrorìsticu.

Sa polìtzia est intervènnia luegu e at firmau sa fèmina, chi immoi est incurpada de ofensa a sa religioni e de tenta de fura. Sa polìtzia at firmau puru un’àtera picioca de 22 annus, issa puru ucraina e ddis at at secuestrau computer e telefoneddus.

Su gestu dd’at luegu torrau a vengai sa truma Femen is su giassu internet suu.

de Boxis