Atlanti de sa pipiesa 2015 de Save the Children. Po sa Sardìnnia luxis e umbras

S’Atlanti de sa pipiesa 2015 de Save the Children fotògrafat sa situatzioni de sa pipiesa in Itàlia.

S’Atlanti de sa pipiesa 2015 de Save the Children

S’Atlanti de sa pipiesa 2015 de Save the Children est una minera de informatzionis. Unu stùdiu profundau fatu de s’assòtziu po is diritus de is pipius chi est lòmpiu a sa de ses editzionis e fotògrafat sa situatzioni de sa pipiesa in Itàlia. Ant agiudau a scriri s’Atlanti de sa pipiesa de Save the Chidren s’Istat, s’Istitutu Superiori de sa Sanidadi, su Dipartimentu po sa Giustìtzia minorili e àterus assòtius e fundatzionis de stùdiu.

S’ Atlanti de Save the Children, impreendi gràficus e statìsticas, permitit de si fai un’ìdea de is prus problemas mannus chi bivint is pipius. Su traballu s’agatat in su link http://atlante.savethechildren.it, innui si podit scarrigai puru totu su libùru in formau PDF.

Is cosas chi iant depi fai arrexonai funt medas e funt amostadas in manera crara, simpli ma profundida. Insaras bieus calincunu nùmeru. Pigaus su 85, est a nai su nùmeru de is pipius notzentis bocius in Itàlia de sa Màfia in su 2015. Oghinou 550 milla, su nùmeru de is pipius chi bivint in comunus sena de sìndicu poita su consillu comunali est stètiu scàpiau po intraduras mafiosas. Oghinou 1 milioni e 45 mila, su nùmeru de is pipius chi bivint in poberesa assoluta.

S’Atlanti de sa pipiesa de Save the Children amostat una Sardìnnia chi potat duas facis. De una parti no nci funt situatzionis gravis de poberesa spaniadas comenti in is atèras regionis, e gràtzias a Deus no connosciit su fenòmenu de sa Màfia.
Est una de is regionis meridionalis chi ispendit de prus in spesa sotziali po is famìllias e is pipius: 128 èuros cada unu contra a 113 èuros in Itàlia. In prus sa Sardìnnia tenit in sa scola de sa pipiesa e primària una percentuali de classis a tempu prenu prus arta de cussa natzionali: tres pipius asuba de dexi tenint custu servìtziu.
De s’àtera parti est presenti in Sardìnnia unu fenòmenu giai connotu e chi non s’arrennescit a binci, cussu de sa dispersioni scolàstica. Po s’Atlanti de sa pipiesa de Save the Children apalas de sa Sardìnnia po ìndici de dispersioni agataus sceti sa Sitzìlia. In Sardìnnia su 23,5% de is giòvunus intra de is 18 e is 24 annus no at finiu sa scola superiori ni unu cursu de formatzioni professionali.

de Massimiliano Meloni