Trigu cotu po s’Annu Nou

Sa traditzioni de su trigu cotu comenti norabonas po s’annu nou

Sa traditzioni de su trigu cotu

In Sardìnnia a s’acabbu de s’annu, intra de Paschixedda, Santu Stèvini e Annu nou s’est sèmpiri festau aìnturu de sa comunidadi de apartenèntzia.

Festas e costumàntzias de famìlia e de bixinau, totu acapiadas de unu sentidu comunu, serbiant po afortiai is vìnculus familiaris e de amigàntzia comunitària, po mori de una “cumpartzidura” de is benis e de is prendas chi si teniant. Casi una manera po torrai s’echilìbriu, fintzas si po pagus diis, in is diferèntzias sotzialis intra arricus e pòberus e cuntentai is bisòngius de totu sa genti de sa comunidadi po is prus festividadis de importu.

Mancai sa dissimibillàntzia chi tenint me is logus de Sardìnnia, custas traditzionis sardas funt alliongiadas de su matessi filu e funt totu arricas de maja. Usàntzias chi sighint ancora, mancai oi no nci siant prus medas de is presupostus chi in passau ddis donànt vida.

In Campidanu sa dì antis de Annu nou si còstumat a aprontai “su trigu cotu”. Sa traditzioni de su trigu cotu no pertocat sceti sa coxina ma unu mundu prus mannu, sendi unu ritu de norabonas po tenni saludi e prosperidadi in s’annu chi est lompendi, e po is fainas acapiadas a sa laurera e a s’allevamentu.

Po dd’aprontai tocat in antis de totu a mundai su trigu, a ddu sciacuai in s’àcua frida e a ddu lassai ammodiendi po duas diis, fintzas a candu no est mannu duas bortas tanti. Tocat a ddu ponni a buddiri in una pingiada de lajou e a ddu fai coi po una bintina de minutus. Sa pìngiada ancora callenti tocat a dd’acuguddai totu sa noti aìnturu de unu scarteddu prenu de fenu o asuta de una coberta. Su mangianu pustis, est a nai s’ùrtima dì de s’annu, tocat a averiguai chi est andau totu comenti depiat: su trigu si depit essi cotu a bellu a bellu e si ndi depit essi pesau divenendi moddi. Pustis tocat cundiu cun sa saba – mustu cotu de àxina o de figu morisca – sa matessi chi s’impreat po su pani de saba e àterus durcis de sa traditzioni.

A mangianu is pipius passànt de domu in domu a ddu pediri, e comenti a costumàntzia sa meri de domu depiat nai de no nd’ai fatu. Su giogu sighiat unu pagu e pustis sa meri ddu bogàt narendi fràsias de norabonas e is pipius ndi podiant papai e arregolli in domu po is mannus.

de Manuela Ennas