Crara Vigo: Bisso o Seda de mari, richesa de su mundu intreu

In Santu Antiogu ballu tundu mannu po sarvai su Museu de su Bisso de Crara Vigo

Su Bisso de Crara Vigo

Crara Vigo nascit in Caleseda, in sa costera aparada a tramuntana de s’ìsula de Santu Antiogu, su 1 de Friàrgiu de su 1955. Est neta de Leonilde Mereu, s’ùltimu maistu chi in cussus annus imparat s’arti de tessiri su Bisso o Seda de mari. Tambeni pipiedda a Crara dd’agradat a passari tempus paris a s’ajaja, pighende profetu de sa mannària e de su sciri suo. Est po cussu chi Leonilde Mereu cumentzat cun issa unu traballu longu e dilicau de imparu.

Sa pipia si fait giòvunedda e a s’edadi de 18-20 annus si nd’est giai apoderada de totu su sciri fungudu e de is secretus de s’ajaja; si nd’at finas pigau unus cantus diplomas in sa scola statali, cun cussus aiat a podere otennere un’impreu modernu, peoru non est su chi ddi interessat. A s’imbessi cumentzat a s’intendiri primada cun sa manera de biviri moderna, chi no donat prus valori a is maistus e arrenconat is artis in aparadoris de museus, sena prus perunu impreu in sa vida de dònnia die. S’acàpiu afetivu e culturali mannu cun s’ajaja si fait prus forte. Est ora chi Crara si pongat in su Bisso e ndi scuberrat sa passioni, sa passièntzia e s’incuru mannu chi serbint po ddu traballari e ddu allogari a is generatzionis benidoras.

Su chi donat vida a custu bellu contu est sa Pinna nobilis, animali marinu in bìa de sperdida e duncas amparau de sa lei (1997) . Crara Vigo abarrat s’ùnica in su mundu a ndi tessere su filu prodùsiu e a chistiri una faina cumentzada milli de annus antis de nosu.

A issa, a Crara, dda sustentat una passioni manna: sa giura fata a s’ajaja, e cumprendit chi cussa est stètia e at a èssere sa vida sua, at a tessiri su Bisso finas a chi siat possibili.

Oe custa possibilidadi dda minetat sa pagu voluntadi de su logu e de is istitutzionis a ndi cumprendere su valori. S’aministratzioni comunali intamis de dd’àere donau, cumenti su maistu pedit de ora, telàrgius po podere imparari a àterus s’arti de filari sa Seda de mari, dd’at comunicau, in su Mesi de Idas , chi si ndi depit andari de is localis comunalis chi ocupat de su 2005, innui arricit personis de totu su mundu chi andant po connosciri sa stòria de su Bisso e po imparari s’arti de ddu tessere. Ddu at giai chini est in pensamentu po custu arrori e Crara at regortu fueddus de alentu po parti de persònagius pùblicus, de intelletualis e de universidadis in totu Itàlia.

Un’atora nodia, Maria Gràtzia Cucinotta, at firmau po prima una petitzioni po chi sa chistioni siat inderetada a s’atentzioni de su presidenti de sa Rèpublica e a totoi ant firmau 13milla personis. De issa, de su Museu, e de su Bisso, funt scriende in custas dies is giorronalis de Itàlia intrea.

Est de is personis comunas perou chi Crara est boddende su prus ànimu a no si lassari indulliri de su disisperu. S’ùltima faina cumbidada de sa genti est de ariseru a mericeddu, candu un’unda manna de tzitadinus s’est atòbiada, gràtzias a is retzas sotzialis, in sa pratza ananti de su museu de su Bisso, in Santu Antiogu, in cui si funt regortus che in d-unu ballu tundu mannu, e ant intonau “No poto reposare”. Un’annìnnia po Crara, po s’ùltimu maistu de su Bisso, po su Museu biu de sa Seda de mari e po dònnia sardu chi nd’est meri cantu a issa, po chi agateus, nosu puru, sa gana de cumentzari a amparari sa terra, su mari, s’acua e su celu chi si faint a domu.

de Giovanna Dessì